"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo số 01 của Ban Tổ chức HKPĐ lần VIII - 2012
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH DƯƠNG
BTC HKPĐ LẦN VII - 2012
_______________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 06 tháng 01 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO SỐ 1
______________
V/v: Thay đổi ngày thi đấu các môn: Bơi lội, Bóng rổ, Đá cầu; Thông báo công tác bốc thăm môn Karatedo, Taekwondo, Judo, Đá cầu; Nhắc lại việc chuẩn bị trang phục thi đấu của các đơn vị tham dự.
I. Các môn thay đổi ngày thi đấu:
I.1. Bơi lội, Đá cầu: Thi đấu từ ngày 31/01/2012→ 03/02/2012, địa điểm: Hồ bơi Trung tâm TDTT TP Mới Bình Dương;
I.2. Bóng rổ: Thi đấu từ ngày 31/01/2012→ 03/02/2012, địa điểm: theo lịch thi đấu đã ban hành;
II. Các môn thi đấu theo lịch đã ban hành:
II.1. Karatedo:Thi đấu các ngày 13, 14, 15, 16/ 01/2012, địa điểm thi đấu: Sở Giáo dục và Đào tạo;
II.2. Taekwondo: thi đấu các ngày 6, 7, 8, 9/ 02/2012, địa điểm thi đấu: Nhà thi đấu Trung tâm TDTT tỉnh;
III. Lịch bốc thăm thi đấu:
III.1. Môn Karatedo: Bốc thăm 8 giờ 30, ngày 12/01/2012, địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo;
III.2. Môn Đá cầu: Bốc thăm 9 giờ 00, ngày 12/01/2012, địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo
III.3. Môn Taekwondo: Bốc thăm 8 giờ 30, ngày 04/02/2012, địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo;
IV. Trang phục thi đấu các môn:
Căn cứ theo Điều lệ và thông báo của Ban Tổ chức tại buổi họp bốc thăm thi đấu ngày 28/12/2012, Ban Tổ chức yêu cầu các đơn vị khi tham gia thi đấu, trang phục thi đấu phải đúng Luật của từng môn thể thao. Đặc biệt là các môn Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng đá (Huấn luyện viên các đội có trách nhiệm phải đảm bảo trang phục của vận động viên đơn vị mình đúng Luật khi thi đấu)
Để công tác tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Dương lần VIII – 2012 đảm bảo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.
 
Nơi nhận:
- Các đơn vị tham dự;
- Ban Giám đốc Sở GDĐT;
- TT TDTT TP Mới BD (phối hợp);
- TT TDTT tỉnh (phối hợp);
- Website Sở GDĐT;
- Văn phòng Sở GDĐT;
- Lưu BTC, GD TrH – TX, Dg 50.
P. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
(Đã ký)
Đặng Thành Sang
 
Tập tin đính kèm
Thong bao so 1.pdf
Thong bao so 1.pdf
Trở về