"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo triệu tập dự Hội nghị công tác pháp chế
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 24/GTT-SGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 06 tháng 01 năm 2012
 
 
GIẤY TRIỆU TẬP
Dự Hội nghị công tác pháp chế
________________
Nhằm nâng cao chất lượng công tác pháp chế; thực hiện quản lí giáo dục bằng pháp luật, góp phần tăng cường pháp chế XHCN trong tổ chức và hoạt động giáo dục;
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương triệu tập các Phòng Giáo dục Đào tạo, các đơn vị trường học, trung tâm giáo dục trực thuộc Sở về dự hội nghị với thành phần, thời gian, địa điểm và nội dung như sau:
1/ Thành phần:
- Đại diện lãnh đạo và cán bộ văn thư Phòng GDĐT.
- Đại diện lãnh đạo và cán bộ văn thư các trường THPT, các TTGDTX - KTHN các huyện, thị xã, TTGDTX tỉnh, Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh và  các trường TCCN.
- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban Sở GDĐT.
- Đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành.
2/ Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 00', ngày 11/01/2012 (Thứ Tư).
3/ Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương.
Nhận được giấy triệu tập này, đề nghị lãnh đạo và cán bộ được triệu tập ở các đơn vị sắp xếp công  việc về dự hội nghị đúng thành phần, thời gian qui định trên.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Công đoàn ngành;
- Các phòng, ban Sở;
- Các Phòng GDĐT;
- Các trường THPT;
- Các trường THCN,
- Các trung tâm giáo dục trực thuộc;
- Lưu: VT, VP, C.60.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trần Hiếu
 
Tập tin đính kèm
24-GTT-SGDDT.doc
24-GTT-SGDDT.doc
Trở về