"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Kế hoạch Kiểm tra việc đầu tư, quản lý, sử dụng và khai thác các trang thiết bị y tế và giáo dục của các cơ sở y tế, giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – SỞ Y TẾ
_________________
Số: 2024/KH-SGDĐT-SYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2011
 
 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra việc đầu tư, quản lý, sử dụng và khai thác các
trang thiết bị y tế và giáo dục của các cơ sở y tế, giáo dục
công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương
______________________
Thực hiện Quyết định số 3798/QĐ-UBND ngày 06/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc đầu tư, quản lý, sử dụng và khai thác các trang thiết bị y tế, giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 3694/KH-UBND ngày 7/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương Kiểm tra việc đầu tư, quản lý, sử dụng và khai thác các trang thiết bị y tế và giáo dục của các cơ sở y tế, giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh,
Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc đầu tư, quản lý, sử dụng và khai thác các trang thiết bị y tế và giáo dục của các cơ sở y tế, giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh như sau:
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
TM TỔ KIỂM TRA SỐ 1
Tổ trưởng – Giám đốc Sở Y tế
(Đã ký)
Lục Duy Lạc
TM TỔ KIỂM TRA SỐ 2
Tổ trưởng – Giám đốc Sở GDĐT
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (thay báo cáo);
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Các Sở: KHĐT, TC;
- UBND huyện, thị xã;
- Trường THPT;
- Bệnh viện đa khoa;
- Trung tâm y tế huyện, thị xã;
- Nhà bảo sanh thị xã TDM;
- Lưu VT: YT, GDĐT
 
 
Trở về