"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo Dời ngày Hội nghị Ban chấp hành CĐGD tỉnh Bình Dương mở rộng lần thứ 18, khoá X, nhiệm kỳ 2008 - 2013
 
LĐLĐ TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
_______________
Số: 333/TB-CĐGD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
             Bình Dương, ngày 21 tháng 12 năm 2011
 
THÔNG BÁO
Dời ngày Hội nghị Ban chấp hành CĐGD tỉnh Bình Dương mở rộng
 lần thứ 18, khoá X, nhiệm kỳ 2008 - 2013
______________________
Ngày 15/12/2011 Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đã phát hành Thư mời dự hội nghị Ban Chấp hành CĐGD mở rộng tỉnh Bình Dương lần thứ 18, khoá X, nhiệm kỳ 2008-2013, nhằm đánh giá sơ kết hoạt động công đoàn Quý IV/2011, đề ra nhiệm vụ công tác công đoàn Quý I/2012.
Thành phần đại biểu mời dự gồm có:
- Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương;
- Đại diện Ban Giám đốc và Đảng uỷ Sở GD-ĐT;
- Uỷ viên Ban Chấp hành,  Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra CĐGD tỉnh, khoá X;
- Chủ tịch Công đoàn Giáo dục các huyện, thị và các Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐGD tỉnh (Nếu Chủ tịch có lý do chính đáng vắng, Phó Chủ tịch dự thay).
Địa điểm: tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.
Thời gian theo thư mời cũ : 1 buổi, khai mạc đúng 7 giờ 30’, ngày thứ tư – 28/12/2011.
Nay do yêu cầu công tác BTV CĐGD tỉnh thông báo dời ngày họp 01 ngày, khai mạc 7 giờ 30’, ngày thứ năm- 29/12/2011
Nội dung:
- Báo cáo sơ kết Quý IV/2011 và kế hoạch, nhiệm vụ Quý I/2012; một số vấn đề về Sơ kết công tác Công đoàn HKI 2011- 2012;
- Triển khai Chương trình hành động thực hiện NQ XI của CĐGD tỉnh;
- Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp về “Đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam”;
- Phân cụm thi đua trong hệ thống Công đoàn Giáo dục;
- Lịch công tác của Ban Thường vụ năm 2012;
- Kế hoạch hỗ trợ CBGVNV khó khăn nhân dịp Tết Nhâm Thìn;
- Dự kiến bổ sung nhân sự Ban Chấp Hành, Ban Thường vụ và củng cố UBKT CĐGD tỉnh;
- Phát hành khen thưởng thi tìm hiểu “Luật Bảo hộ Lao động”;
- BCH CĐGD tỉnh tổ chức chia tay Đ/c Võ Thị Hường Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ tịch CĐGD thị xã Thủ Dầu Một; đ/c Nguyễn Thanh Long Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Phòng, nguyên Chủ tịch CĐGD Bến Cát về hưu;
Ban Tổ chức Hội nghị hân hạnh được đón tiếp!
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:  VP, CĐN.NK57
TM.BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Văn Kim
 
Tập tin đính kèm
333-TB-CDGD.doc
333-TB-CDGD.doc
Trở về