"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo về việc tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2011-2012 và nghỉ Tết dương lịch năm 2012
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1979/TB-SGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
              Bình Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2011
 
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2011-2012
 và nghỉ Tết dương lịch năm 2012
______________________
Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-BGDĐT ngày 20/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông báo số 377/TB-UBND ngày 08/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân độ nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2011) và nghỉ Tết dương lịch 01/01/2012;
Nhằm thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 được thống nhất ở các cấp học, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo đến các đơn vị trực thuộc việc tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2011-2012 và nghỉ Tết dương lịch năm 2012 như sau:
1. Về tổ chức thực hiện ngày sơ kết học kỳ I:
- Các trường tiểu học thực hiện sơ kết học kỳ I vào ngày 30/12/2011.
- Các đơn vị, trường học có cấp THCS, THPT, bổ túc THCS và bổ túc THPT thực hiện sơ kết học kỳ I như sau:
+ Đối với các đơn vị, trường học không giảng dạy vào ngày thứ Bảy thực hiện sơ kết học kỳ I vào ngày 29/12/2011.
+ Đối với các đơn vị, trường học có giảng dạy vào ngày thứ Bảy thực hiện sơ kết học kỳ I vào ngày 30/12/2011.
2. Về thực hiện nghỉ Tết dương lịch 2012:
Do thời gian nghỉ Tết trùng vào ngày Chủ Nhật, nên các đơn vị, trường học được nghỉ bù vào ngày thứ Hai 02/01/2012, cụ thể:
- Các trường mầm non, tiểu học: Nghỉ từ ngày 31/12/2011 đến hết ngày 02/01/2012.
- Các đơn vị, trường học có cấp THCS, THPT, bổ túc THCS và bổ túc THPT thực hiện nghỉ như sau:
+ Đối với các đơn vị, trường học không giảng dạy vào ngày thứ Bảy: Nghỉ từ ngày 30/12/2011 đến hết ngày 02/01/2012.
+ Đối với các đơn vị, trường học có giảng dạy vào ngày thứ Bảy: Nghỉ từ ngày 31/12/2011 đến hết ngày 02/01/2012.
3. Công tác trực, bảo vệ đơn vị, trường học:
- Thủ trưởng các đơn vị, trường học phải bố trí lực lượng trực gác bảo vệ đảm bảo giữ gìn an toàn đơn vị mình trong thời gian nghỉ Tết. Phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết để xử lý kịp thời và đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị,... cho đơn vị. Lịch phân công trực của đơn vị gửi cơ quan cấp trên để biết và công an địa phương biết để phối hợp. Đồng thời tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ chữa cháy; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trong dịp nghỉ Tết.
- Tất cả các đơn vị, trường học phải treo cờ nước theo quy định trong ngày Tết dương lịch 01/01/2012.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tốt nội dung thông báo này và đến ngày 03/01/2012 có báo cáo tình hình về Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương.
Lưu ý: Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện báo cáo ngắn gọn tình hình của đơn vị và chỉ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua hệ thống thư điện tử: vanphong@sgdbinhduong.edu.vn bằng địa chỉ e-mail Sở đã cấp cho đơn vị (Không báo cáo bằng văn bản giấy)./.
 
Nơi nhận:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã;
- Trường Trung học phổ thông;
- Trường Trung cấp chuyên nghiệp;
- Trung tâm GDTX-KTHN huyện, thị xã;
- Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương;
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học & BDNV
 tỉnh Bình Dương;
- Ban Giám đốc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP, D.60.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trần Hiếu
 
Tập tin đính kèm
1979-TB-SGDDT.doc
1979-TB-SGDDT.doc
Trở về