"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo kết quả kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay bậc THPT & THCS cấp tỉnh năm học 2011-2012
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1966/SGDĐT-KTQLCLGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
            Bình Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2011
V/v thông báo kết quả kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay bậc THPT & THCS cấp tỉnh năm học 2011-2012
 
 
Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã;
- Các trường Trung học phổ thông .
 
Căn cứ vào kết quả chấm thi kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay bậc Trung học phổ thông và Trung học cơ sở cấp tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các Phòng Giáo dục & Đào tạo, các trường Trung học Phổ thông trong tỉnh kết quả, danh sách học sinh đạt giải kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh như sau:
Bậc THPT: 65 giải gồm 08 giải nhất 08 giải nhì 13 giải ba 36 giải khuyến khích/217 thí sinh dự thi; Đội tuyển THPT Chuyên Hùng Vương đạt giải nhất toàn đoàn khối THPT.
Bậc THCS: 35 giải gồm 07 giải nhất, 07 giải nhì 07 giải ba 14 giải khuyến khích/79 thí sinh dự thi; Đội tuyển Phòng GDĐT Thị xã Thủ Dầu Một đạt giải nhất toàn đoàn khối THCS.
Chọn 25 học sinh vào đội tuyển HSG giải toán trên máy tính cầm tay của tỉnh dự thi kỳ thi Quốc gia (danh sách kèm theo).
Nhận được thông báo này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Ông (Bà) Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thị, Hiệu trưởng các trường Trung học Phổ thông thông báo đến học sinh và giáo viên bồi dưỡng biết. Ngày 15/12/2011 các trường THPT và các Phòng GDĐT liên hệ Phòng Khảo thí & QLCLGD - Sở GD&ĐT để nhận giải thưởng (do công ty cổ phần XNK Bình Tây tài trợ) và tổ chức trao giải cho các học sinh đạt giải trong kỳ thi tại từng đơn vị.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng GDĐT Thị xã Thủ Dầu Một, Phòng GDĐT huyện Dầu Tiếng, Trung học Phổ thông Chuyên Hùng Vương, THPT Trịnh Hoài Đức, THPT Tân Phước Khánh, THPT An Mỹ tích cực bồi dưỡng về kiến thức bộ môn và kỹ năng sử dụng máy tính cho học sinh trong danh sách đội tuyển của tỉnh để tham dự kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào tháng 3 năm 2012./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TrH, KHTC;
- Lưu: VT, Khảo thí.Tt 36
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về