"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo triệu tập Hội nghị giao ban Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
 Số : 1786/TB-SGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
            Bình Dương, ngày 09 tháng 11 năm 2011
 
THÔNG BÁO
Triệu tập Hội nghị giao ban Trưởng phòng
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã
______________________
Thực hiện kế hoạch năm học 2011-2012, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành giao ban khối các Phòng Giáo dục và Đào tạo giữa học kỳ I năm học 2011-2012 với thành phần, nội dung, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
1. Thành phần :
- Chủ trì: Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Thành phần dự:
+ Trưởng các phòng, ban Sở, đại diện lãnh đạo công đoàn ngành;
+ Trưởng phòng và Chủ tịch công đoàn các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã;
2. Thời gian : 7 giờ 30’, thứ Tư ngày 23/11/2011.
3. Địa điểm: Phòng họp 1, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương.
4. Nội dung báo cáo chuẩn bị Hội nghị giao ban:
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT huyện, thị xã;
- Ban Giám đốc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP, D.16
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trần Hiếu
 
Tập tin đính kèm
1786-TB-SGDDT.pdf
1786-TB-SGDDT.pdf
Trở về