"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo kết quả kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi THPT dự thi quốc gia năm học 2011-2012
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1788/SGDĐT-KTQLCLGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
            Bình Dương, ngày 09 tháng 11 năm 2011
V/v thông báo kết quả kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi THPT dự thi  quốc gia năm học 2011-2012
 
 
Kính gửi:
Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Trung học Phổ thông
 
Căn cứ vào kết quả chấm thi kỳ thi chọn học sinh giỏi Trung học Phổ thông cấp tỉnh ở vòng thi chọn học sinh giỏi Trung học phổ thông (HSGTHPT) cấp tỉnh ngày 28/10/2011 và vòng  thi chọn đội tuyển HSGTHPT dự thi cấp quốc gia ngày 07/11/2011, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường Trung học phổ thông trong tỉnh như sau:
Kết quả thi vòng thi tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi HSG THPT cấp quốc gia (danh sách kèm theo công văn);
Những học sinh của các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh có số thứ  tự trong danh sách từ 01 đến 06 của từng môn được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Trung học phổ thông của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2011-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào ngày 11, 12/01/2012.
Nhận được thông báo này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông thông báo đến học sinh và giáo viên bồi dưỡng biết. THPT Chuyên Hùng Vương và các trường THPT có học sinh giỏi được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Trung học phổ thông dự thi cấp quốc gia năm học 2011-2012 khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng GDTrH, KHTC;
- Lưu: VT, Khảo thí.Tt36
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đặng Thành Sang
 
Trở về