"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo về việc dự Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập khoa Hoá học và mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2011
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 4 tháng 11 năm 2011
 
THÔNG BÁO
Về việc dự Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập khoa Hoá học và
mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2011
______________________
Thể theo thư mời (đính kèm) của Ban Tổ chức khoa Hoá trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh;
Sở GDĐT Bình Dương thông báo đến các giáo viên nguyên là sinh viên khoa hoá của trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ chí Minh đã và đang công tác, giảng dạy tại các trường, các đơn vị trong tỉnh Bình dương về tham dự Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập khoa Hoá học và mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2011 có thể tập trung tại Sở GDĐT Bình Dương (có xe đưa rước đến ĐHSP TP Hồ Chí Minh)
Thời gian: 6 giờ sáng ngày 12/11/2011 (thứ bảy)
Để việc tổ chức tiếp đón của khoa Hoá trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh được chu đáo, cũng như việc bố trí xe của Sở GDĐT Bình Dương được thuận tiện đề nghị quý Thầy – Cô liên hệ để đăng ký tham dự Lễ kỷ niệm (trước ngày 10/11/2011) qua số điện thoại 0907514269, gặp Cô Nguyễn Phương Dung (PTP TrH-TX Sở GDĐT Bình Dương); hoặc liên lạc qua email: dungphuongnguyensgdbd@gmail.com 
 
Nơi nhận:
- Các Trường THPT, TTGDTX-KTHN;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, VP
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Hồng Sáng
 
Trở về