"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2011-2012
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1766/SGDĐT-KTQLCLGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 03 tháng 11 năm 2011
V/v thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2011-2012
 
 
Kính gửi:
Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông                              
 
Căn cứ vào kết quả chấm thi kỳ thi chọn học sinh giỏi Trung học phổ thông cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường Trung học phổ thông trong tỉnh kết quả kỳ thi như sau:
1.  170 học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THPT gồm 17 giải nhất 16 giải nhì 54 giải ba 83 giải khuyến khích / 624 thí sinh dự thi các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và tiếng Anh (danh sách kèm thông báo này). Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo kết quả thi học sinh giỏi THPT môn GDCD sau.
2.  85 học sinh đạt từ giải nhất đến giải khuyến khích của các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và tiếng Anh được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn tham dự kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Trung học phổ thông dự thi cấp quốc gia. Riêng môn toán có 5 học sinh đạt giải, môn tin học có 4 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh và được chọn thẳng vào đội tuyển dự thi cấp quốc gia, không phải qua kỳ thi chọn đội tuyển.
3. Trường Trung học phổ thông có học sinh được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn thi vòng thi tuyển chọn đội tuyển đưa học sinh về trường THPT chuyên Hùng Vương đúng 7h00 sáng ngày thứ hai 07/11/2011 để tham dự kỳ thi chọn HSG THPT vào đội tuyển dự thi cấp quốc gia.
4. Lịch thi của ngày 07/11/2011 như sau:
Buổi sáng từ 7h00: thí sinh thi bài thi vòng chọn đội tuyển HSG THPT dự thi quốc gia.
Buồi chiều từ 13h00: thí sinh các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học thi phần thi thực hành thí nghiệm và môn Tiếng Anh thi thực hành kỹ năng nói.
5. Nội dung thi thực hành:
Môn Vật lý: thi thực hành điện
Môn Hoá học: có phụ lục kèm theo
Môn Sinh học: theo như đã thông báo tại buổi họp bộ môn sáng ngày 03/11/2011
Lưu ý thí sinh phải mang theo dụng cụ thi thực hành thí nghiệm. Trường THPT có học sinh dự thi vòng thi này phải trang bị dụng cụ thực hành thí nghiệm đầy đủ và mang đến địa điểm thi cho học sinh của mình.
Nhận được thông báo này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông thông báo đến học sinh và giáo viên bồi dưỡng biết, tiếp tục bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng bộ môn cho các học sinh được Sở GDĐT chọn tham dự kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Trung học Phổ thông dự thi cấp quốc gia để các em thực hiện tốt các yêu cầu của bài thi, được chọn vào đội tuyển tiếp tục rèn luyện để tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 11/01/2012./. 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TrH, KHTC;
- Lưu: VT, Khảo thí.Tt 36
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về