"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Tham gia cuộc thi tìm hiểu “Bình Dương-15 năm tái lập và phát triển”
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1600/SGDĐT-VP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
            Bình Dương, ngày 11 tháng 10 năm 2011
V/v tham gia cuộc thi tìm hiểu “Bình Dương-15 năm tái lập và phát triển”
 
 
Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã;
- Trường Trung học phổ thông;
- Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương;
- Trung tâm GDTX-KT-HN huyện, thị xã;
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Bình Dương;
- Trường Trung cấp chuyên nghiệp.
 
Thực hiện Kế hoạch số 966/KH-UBND ngày 14/4/2011 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2011 và đầu năm 2012. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh (01/01/1997 – 01/01/2012), Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn TNCSHCM tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Bình Dương-15 năm tái lập và phát triển”. Đây là đợt sinh hoạt để các tầng lớp nhân dân có dịp tìm hiểu về vùng đất, con người Bình Dương nhất là quá trình xây dựng và phát triển sau gần 15 năm tái lập, từ đó nâng cao lòng tự hào, niềm tin và ý thức trách nhiệm; đồng thời cổ vũ, động viên người dân tiếp tục xây dựng Bình Dương ngày càng văn minh, giàu đẹp góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam Xã hội chủ nghĩa.
Sở Giáo dục-Đào tạo Bình Dương chỉ đạo các phòng GDĐT, các đơn vị trường học, các trung tâm giáo dục trực thuộc tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh trong đơn vị mình hưởng ứng tham gia tích cực cuộc thi với các nội dung cụ thể sau:
I- THỂ LỆ CUỘC THI
1. Đối tượng dự thi
- Cán bộ công chức, viên chức; đoàn viên thanh niên; học sinh, sinh viên;
- Người dự thi có độ tuổi từ 12 trở lên.
- Các thành viên trong Ban tổ chức, Ban giám khảo, Thư ký không được tham dự cuộc thi này.
2. Hình thức và điều kiện dự thi
- Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy rõ ràng, sạch sẽ (font Times New Roman, cỡ chữ 14, mã Unicode) khổ A4, nếu có nhiều trang phải đánh số trang.
- Bài dự thi phải trả lời đầy đủ 9 câu hỏi. Bài viết cảm nhận không quá 1.000 từ, mỗi người chỉ được tham dự một bài trong cuộc thi.
- Người tham gia dự thi cần ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ (đơn vị học tập, công tác trên trang đầu bài dự thi).
- Bài dự thi là bản photocopy; bài dự thi không trả lời đầy đủ 9 câu hỏi; bài dự thi viết bằng nhiều màu mực và nhiều chữ viết khác nhau; các câu hỏi nhất là câu 9 có nội dung văn từ giống nhau sẽ xem là bài không hợp lệ.
- Bài dự thi của các đơn vị cần thống nhất ghi địa chỉ: Sở Giáo dục-Đào tạo Bình Dương - Phòng Giáo dục-Đào tạo……- Trường……. Đơn vị tập hợp số lượng bài dự thi và ký giao/nhận tại Thư viện tỉnh Bình Dương.
3. Cơ cấu giải thưởng
a) Cá nhân
- 01 giải nhất
- 03 giải nhì
- 06 giải ba
- 100 giải khuyến khích
- 01 giải người cao tuổi nhất
- 01 giải người nhỏ tuổi nhất.
b) Tập thể
- 01 giải nhất
- 01 giải nhì
- 01 giải ba
- 02 giải khuyến khích.
* Giải tập thể dành cho các đơn vị có bài dự thi đoạt giải cao và số bài tham gia nhiều nhất.
* Giải người cao tuổi nhất, người nhỏ tuổi nhất có bài dự thi đạt chất lượng cao.
4. Thời gian
- Thời gian nhận bài dự thi từ ngày ra thông báo phát động cuộc thi đến 17 giờ ngày 31/12/2011.
- Lễ tổng kết và phát thưởng dự kiến vào trung tuần tháng 2/2012.
- Bài dự thi có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (căn cứ dấu bưu điện) theo địa chỉ: Thư viện tỉnh Bình Dương số 622 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TX.TDM, tỉnh Bình Dương.
- Ngoài bì thư ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu “Bình Dương - 15 năm tái lập và phát triển”.
- Kết quả cuộc thi được công bố trên Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương. Các cá nhân, tập thể đoạt giải, Ban tổ chức sẽ gửi thư mời dự lễ tổng kết trao giải.
II- NỘI DUNG CÂU HỎI
Thi viết trả lời những câu hỏi liên quan đến “Bình Dương - 15 năm tái lập và phát triển”. Hệ thống các câu hỏi như sau:
Câu 1. Tỉnh Bình Dương được tái lập vào ngày, tháng, năm nào? Hãy cho biết có bao nhiêu huyện, thị xã (kể tên) và số lượng xã, phường, thị trấn; diện tích, dân số của tỉnh tại thời điểm tái lập tỉnh và hiện nay?
Câu 2. Lễ khởi động xây dựng Thành phố mới Bình Dương được tổ chức vào ngày, tháng, năm nào, tại đâu? Dự án gồm có những hạng mục gì? Mục tiêu của dự án sau khi xây dựng hoàn thành?
Câu 3. Tỉnh Bình Dương có bao nhiêu di tích lịch sử, văn hóa được công nhận ở cấp quốc gia và cấp tỉnh? Hãy kể tên các di tích?
Câu 4.Hãy kể tên và cho biết tổng diện tích của các khu công nghiệp tập trung hiện có của tỉnh Bình Dương tính đến thời điểm cuối năm 2010?
Câu 5. Hãy nêu tóm tắt những thành tựu về đổi mới kinh tế của tỉnh Bình Dương sau gần 15 năm tái lập?
Câu 6.Hãy cho biết mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội (2011-2015) của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ IX đề ra?
Câu 7. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015), Đảng bộ tỉnh Bình Dương sẽ tập trung thực hiện một số chương trình đột phá nào?
Câu 8. Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã đúc kết được những bài học kinh nghiệm gì trong quá trình lãnh đạo xây dựng và phát triển giai đoạn 1975- 2010?
Câu 9.Cảm nhận của anh, chị về những đổi thay của tỉnh Bình Dương sau 15 năm xây dựng và phát triển (bài viết không quá 1.000 từ).
TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương (1975-2010), NXB Chính trị Quốc gia 2011.
- Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương.
- Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ VI, VII, VIII, IX.
- Địa chí Bình Dương T1 - 4, NXB Chính trị quốc gia 2010.
- Di tích và danh thắng tỉnh Bình Dương 2008.
- Cổng thông tin điện tử Bình Dương: http://www.binhduong.gov.vn.
-Báo Bình Dương (Báo in và Báo Bình Dương điện tử): http://www.baobinhduong.org.vn; http://www.baobinhduong.com.vn
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Website sở
- Lưu: VT, VP.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Tập tin đính kèm
1600-SGDDT-VP.doc
1600-SGDDT-VP.doc
Trở về