"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo đợt 2 - Năm học 2011-2012
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1461/TB-SGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 19 tháng 09 năm 2011
 
THÔNG BÁO
Kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo
đợt 2 -  Năm học 2011 - 2012
______________________
Căn cứ vào Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2011-2012 đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 15/7/2011;
Căn cứ Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 của UBND tỉnh Bình Dương về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương đợt 2 - năm học 2011-2012.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 - năm học 2011 - 2012 như sau:
I. Các căn cứ xét tuyển:
1. Nhu cầu về chỉ tiêu biên chế đáp ứng nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo Bình Dương: nhu cầu về loại hình viên chức (giáo viên, nhân viên) theo từng địa phương, đơn vị.
2. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.
3. Kết quả học tập của toàn khóa đào tạo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: điểm trung bình chung toàn khóa học (theo thang điểm 10). Cộng thêm điểm ưu tiên đối với những trường hợp thuộc diện ưu tiên theo quy định hiện hành.
4. Nguyện vọng của người đăng ký dự tuyển: theo thứ tự nguyện vọng 1 trước, nguyện vọng 2 sau.
5. Đối với giáo viên cấp THPT (giáo viên cấp 3) ưu tiên theo nhóm trường đào tạo như sau:
5.1. Nhóm 1: Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và Đại học sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
5.2. Nhóm 2: Các trường đại học: Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Đại học sư phạm Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh.
5.3. Nhóm 3: Các trường đại học còn lại.
6. Trường hợp nhiều người có tổng điểm xét tuyển và các chứng chỉ (ngoại ngữ, tin học) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì Hội đồng tuyển dụng bổ sung nội dung phỏng vấn để lựa chọn người đạt kết quả cao nhất trúng tuyển: Nội dung phỏng vấn: nhằm đánh giá về kiến thức giao tiếp; hiểu biết xã hội; nguyện vọng; hướng phấn đấu của người dự tuyển vào vị trí của ngạch/chức danh được tuyển dụng.
II/ Kết quả trúng tuyển:
Tất cả những người trúng tuyển đợt 2 được ghi tên trong danh sách thông báo trúng tuyển đính kèm thông báo này.
Danh sách trúng tuyển được sắp xếp theo thứ tự của Tên (thứ tự A,B,C, …)
III/ Các yêu cầu đối với người trúng tuyển:
1. Tất cả những trường hợp trúng tuyển mà trong danh sách trúng tuyển ghi “Chọn nhiệm sở” tại cột đơn vị (cột 18) phải có mặt tại Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo đúng 13 giờ 30 ngày 21/09/2011 để chọn nhiệm sở.
Người trúng tuyển trực tiếp đến chọn nhiệm sở, khi đến phải mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh (như chứng minh nhân dân, bằng lái xe, thẻ sinh viên, …) và biên nhận nộp hồ sơ dự tuyển.
2. Đối với những trường hợp trúng tuyển có đơn vị công tác là các trường THPT, các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm GDTX tỉnh, các trung tâm GDTX-KT-HN huyện, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương kể cả những trường hợp chọn nhiệm sở phải có mặt tại Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo đúng 08 giờ 00 ngày 26/09/2011 để nhận quyết định trúng tuyển (quyết định phân công).
3. Đối với những trường hợp trúng tuyển có đơn vị công tác là các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã phải có mặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã - đơn vị trúng tuyển đúng 08 giờ 00 ngày 26/09/2011 để nhận quyết định trúng tuyển (quyết định phân công).
Thông báo này được công bố trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương (http://sgdbinhduong.edu.vn)./.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Sở;
- UBND tỉnh;
- Ban Văn hoá-Xã hội HĐND;  
- Sở Nội vụ;
- Trường ĐH TDM;
- Các trường THPT;
- Các Trường Trung cấp chuyên nghiệp;
- Các trung tâm GDTX- KT-HN;
- Trung tâm GDTX Tỉnh;
- Trung tâm NN-TH và BDNV;
- Các Phòng GDĐT huyện, thị;
- Đài phát thanh truyền hình tỉnh;
- Báo Bình Dương;
- Lưu TCCB, Đ 80.
Đính kèm:
- Danh sách trúng tuyển.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đặng Thành Sang
 
Trở về