"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo kết quả thi đua – khen thưởng năm học 2010 - 2011
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1420/TB-SGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
            Bình Dương, ngày 12 tháng 09 năm 2011
 
THÔNG BÁO
Kết quả thi đua – khen thưởng năm học 2010 - 2011
______________________
Căn cứ công văn số 1681/SGDĐT-VP ngày 18/10/2010 của Sở GDĐT Bình Dương về việc “Hướng dẫn và quy định về công tác Thi đua - Khen thưởng trong ngành giáo dục và đào tạo Bình Dương”;
Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành họp ngày 22/7/211 đã thống nhất kết quả thi đua - khen thưởng năm học 2010-2011 như sau:
UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã khen thưởng các trường hợp sau:
I.  UBND tỉnh Bình Dương khen thưởng:
1. Đơn vị:
- Tặng cờ thi đua: 12
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thủ Dầu Một.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phú Giáo.
3. Trường THPT Thái Hòa.
4. Trường THPT Phan Bội Châu.
5. Trường THCS Chu Văn An, thị xã Thủ Dầu Một.
6. Trường THCS Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo.
7. Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, thị xã Thuận An.
8. Trường Tiểu học Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng.
9. Trường Mầm non Võ Thị Sáu, thị xã Dĩ An.
10. Trường Mầm non Hướng Dương, huyện Bến Cát.
11. Trung tâm GDTX - KT - HN huyện Phú Giáo.
12. Trường Trung cấp Mỹ thuật Bình Dương
- Tặng Bằng khen: 06.
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An.
3. Trường THPT Dĩ An.
4. Trường THPT Tây Nam.
5. Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký.
6. Trung tâm GDTX - KT - HN thị xã Dĩ An.
- Công nhận danh hiệu “ Lao động xuất sắc”: 12
1. Trường THPT An Mỹ.
2. Trường THPT Bến Cát.
3. Trường THPT Tân Phước Khánh.
4. Trường THPT Dầu Tiếng.
5. Trường THPT Nguyễn Huệ.
6. Trường THPT Bình An.
7. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An.
8. Trường THPT Dĩ An.
9. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An.
10. Trường THPT Tây Nam.
11. Trường Trung -Tiểu học Pétrus Ký.
12.Trung tâm GDTX - KT - HN thị xã Dĩ An
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Sở;
- Chủ tịch CĐ ngành;
- Lãnh đạo các phòng/ban Sở;
- Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, VP, TT TĐ-KT.72
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Tập tin đính kèm
1420-TB-SGDDT.doc
1420-TB-SGDDT.doc
Trở về