"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Triệu tập họp mặt tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2010-2011 (đợt 2)
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1397/SGDĐT-KTQLCLGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 08 tháng 9 năm 2011
V/v triệu tập họp mặt tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2010-2011 (đợt 2)
 
 
Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường Trung học phổ thông;
- Các trung tâm GDTX-HN tỉnh, huyện thị.
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương về tổ chức họp mặt tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2010-2011, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị về dự họp mặt tuyên dương khen thưởng đợt 2 theo thành phần, thời gian và địa điểm như sau:
1. Thành phần:
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo: Trưởng phòng
- Các trường Trung học phổ thông: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng
- Các trung tâm Giáo dục thường xuyên-HN: Giám đốc
- Học sinh đạt giải Olympic Tiếng Anh trên internet Quốc gia năm 2011
- Học sinh đạt giải Olympic Tiếng Anh trên internet cấp tỉnh năm 2011
- Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THCS
- Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi Giải toán trên máy tính cầm tay THCS
- Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi Thực hành thí nghiệm Lý Hoá Sinh THCS
- Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi Kỹ thuật THPT
- Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi Kỹ thuật THCS
2. Thời gian: Đúng 8 giờ 00 sáng ngày 16 tháng 9 năm 2011
3. Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
(Trang phục: Cán bộ, giáo viên: âu phục (nam), áo dài (nữ)
Học sinh: đồng phục như khi đi học, có phù hiệu trường)
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thông báo đến học sinh có tên trong danh sách triệu tập kèm theo, cử đại biểu, tập hợp và tổ chức đưa đón học sinh về dự họp mặt đầy đủ theo đúng thành phần, thời gian và địa điểm để buổi họp mặt đạt kết quả tốt đẹp./.         
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Khảo thí.Tt50
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về