"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Báo cáo công tác chuẩn bị CSVC, sách và TBDH đầu năm học 2011 - 2012
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1331/SGDĐT-TVTB-CNTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
            Bình Dương, ngày 29 tháng 8 năm 2011
V/v báo cáo công tác chuẩn bị CSVC, sách và TBDH đầu năm học 2011 - 2012
 
 
Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện, Thị;
- Các trường trung học phổ thông;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Các trung tâm GDTX-KT-HN.
 
Căn cứ công văn số 5455/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công tác chuẩn bị CSVC, sách và TBDH đầu năm học 2011 – 2012;
Ngày 17/8/2011 Phòng Thư viện thiết bị - CNTT đã chuyển mẫu báo cáo ( tổng hợp số liệu báo cáo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sách và thiết bị dạy học phục vụ năm học 2011-2012) vào địa chỉ hộp thư điện tử (email) binhduong.gov.vn của các đơn vị, cho đến hiện nay chỉ có 04 đơn vị đã gửi mẫu báo cáo: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An, trường THPT Dầu Tiếng, THPT Lê Lợi, THPT Tây Sơn. Còn nhiều đơn vị chậm trễ chưa gửi.
Do tính chất cấp thiết và quan trọng Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị còn lại thực hiện nội dung báo cáo tình hình thực trạng về cơ sở vật chất, sách và thiết bị dạy học ( tính đến thời điểm ngày 20/8/2011) theo mẫu đính kèm. Gửi bằng đường công văn và bằng thư điện tử theo địa chỉ tvtbsgdbd@gmail.com trước ngày 05/9/2011.
Mọi sự chậm trễ thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm.
 
Nơi nhận:
- Như trên; 
- Ban Giám đốc;
- Phòng GDMN, GDTH, GDTrH-GDTX, KHTC;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TVTB-CNTT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trần Hiếu
 
Trở về