"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1280/TB-SGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
             Bình Dương, ngày 22 tháng 08 năm 2011
 
THÔNG BÁO
Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9
______________________
Căn cứ thông báo số 254/TB-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh Bình Dương về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, họp mặt, treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ Quốc khánh, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị một số nội dung sau:
1. Tất cả các cơ sở giáo dục, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương phải treo cờ Tổ quốc theo quy định trong 01 ngày: ngày 02/9/2011.
2. Cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục và đào tạo được nghỉ Lễ kỷ niệm vào ngày Thứ Sáu 02/09/2011.
3. Công tác bảo vệ an toàn các ngày nghỉ :
Các đơn vị, trường học phải đảm bảo giữ gìn an toàn đơn vị mình trong thời gian trước, trong và sau ngày nghỉ lễ, cụ thể:
Tiến hành vệ sinh trường lớp; tổ chức sinh hoạt quán triệt cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về các quy định của Nhà nước trong thời gian nghỉ lễ, nhất là phải đảm bảo an toàn về mọi mặt.
Tăng cường bố trí lực lượng trực, bảo vệ cơ sở vật chất, các tài sản của cơ quan, đơn vị, trường học nghiêm túc 24/24 giờ vào ngày nghỉ lễ. Phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết để xử lý kịp thời và đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị,... cho đơn vị. Lịch phân công trực của đơn vị gửi cơ quan công an địa phương biết để phối hợp.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục, đơn vị, trường học thực hiện tốt tinh thần thông báo này.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Công đoàn ngành;
- Các phòng Sở GDĐT;
- Các trường THPT;
- Các phòng GDĐT;
- Các TT GDTX-KT-HN;
- Các trường CĐ-TCCN;
- Lưu: VT, VP, C.70..
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trần Hiếu
 
Tập tin đính kèm
1280-TB-SGDDT.doc
1280-TB-SGDDT.doc
Trở về