"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo về việc tuyển sinh Y sĩ đa khoa trung cấp năm 2011
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1279/TB-SGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
            Bình Dương, ngày 22 tháng 08 năm 2011
 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh Y sĩ đa khoa trung cấp năm 2011
______________________
 Căn cứ theo công văn số 4535/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12 tháng 7 năm 2011 về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2011 của Cao đẳng y tế Bình Dương.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo tuyển sinh  y sĩ đa khoa trung cấp để phục vụ cho công tác y tế học đường cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 chỉ tiêu
2. Đối tượng tuyển sinh:
2.1/ Cán bộ y sĩ đang công tác tại các trường học chưa qua đào tạo chuyên ngành.
2.2/ Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010-2011.
2.3/ Học sinh đã dự thi vào trường Cao đẳng y tế năm 2011 nhưng không trúng tuyển.
3. Hình thức tuyển sinh :
- Đối với cán bộ y sĩ đang công tác tại các trường học chưa qua đào tạo chuyên ngành được ưu tiên xét tuyển nếu có ý kiến chấp thuận của hiệu trưởng nhà trường.
- Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010-2011( kể cả học sinh đã dự thi vào trường Cao đẳng y tế năm 2011 nhưng không trúng tuyển) được xét tuyển theo kết quả xếp loại thi tốt nghiệp và điểm trung bình môn lớp 12 của môn toán và môn sinh.
4. Hồ sơ và thời gian nộp:
- Hồ sơ được bán tại phòng Giáo dục chuyên nghiệp kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2011.
- Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 5 tháng 9 năm 2011 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2011.
5. Quyền lợi của thí sinh:
- Khi được xét tuyển nhập học sẽ được miễn hoàn toàn học phí đào tạo trong quá trình học tập.
- Sau khi tốt nghiệp được xét tuyển vào làm việc tại các đơn vị trường học trong tỉnh Bình Dương.
- Sau hai năm công tác tốt sẽ được liên thông lên đại học.
Trên đây là thông báo tuyển sinh y sĩ đa khoa trung cấp, muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng giáo dục chuyên nghiệp, điện thoại số: 0650 3825791./.
 
Nơi nhận:
- Các trường THPT;
- Trường CĐ Y tế;
- Lưu VT, GDCN, D 30.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trần Hiếu
 
Tập tin đính kèm
1279-TB-SGDDT.DOC
1279-TB-SGDDT.DOC
Trở về