"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo về việc tuyển sinh các lớp Đại học Sư phạm chính quy địa phương - Năm 2011
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1295/TB-SGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
             Bình Dương, ngày 24 tháng 08 năm 2011
 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh các lớp Đại học Sư phạm
chính quy địa phương – Năm 2011
______________________
Căn cứ công văn số 994/UBND-VX của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 18 tháng 04 năm 2011 về việc hợp đồng đào tạo chính quy địa phương năm 2011;
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo tuyển sinh các lớp đại học sư phạm chính quy địa phương năm 2011 để bổ sung nguồn giáo viên cho các trường Trung học phổ thông trong tỉnh.
1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
- 50 chỉ tiêu lớp đại học sư phạm Lý
- 50 chỉ tiêu lớp đại học sư phạm Hóa
- 50 chỉ tiêu lớp đại học sư phạm Anh Văn
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Các trường THPT;
- Trường ĐH TDM;
- Lưu VT, CN, D 30.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Tập tin đính kèm
1295-TB-SGDDT.pdf
1295-TB-SGDDT.pdf
Trở về