"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo Kết quả tuyển dụng giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo đợt I và thông tuyển dụng bổ sung đợt II, năm học 2011 - 2012
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1267/TB-SGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
            Bình Dương, ngày 19 tháng 08 năm 2011
 
THÔNG BÁO
Kết quả tuyển dụng giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo đợt I và
thông tuyển dụng bổ sung đợt II, năm học 2011 - 2012
______________________
Căn cứ vào Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2011-2012 đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 15/7/2011;
Căn cứ vào kết quả xét tuyển viên chức năm học 2011-2012 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương đã được UBND tỉnh ký duyệt ngày 17/08/2011;
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả trúng tuyển viên chức đợt I năm học 2011 - 2012 và thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo đợt II năm học 2011-2012 như sau:
A. THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG ĐỢT I:
I. Các căn cứ xét tuyển đợt I:
1. Nhu cầu về chỉ tiêu biên chế đáp ứng nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo Bình Dương: nhu cầu về loại hình viên chức (giáo viên, nhân viên) theo từng địa phương, đơn vị.
2. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng. Kết quả học tập của toàn khóa đào tạo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: điểm trung bình chung toàn khóa học (theo thang điểm 10).
3. Cộng thêm điểm ưu tiên đối với những trường hợp thuộc diện ưu tiên theo quy định hiện hành.
4. Nguyện vọng của người đăng ký dự tuyển: theo thứ tự nguyện vọng 1 trước, nguyện vọng 2 sau.
5. Đối với giáo viên cấp THPT (giáo viên cấp 3) ưu tiên theo nhóm trường đào tạo như sau:
5.1. Nhóm 1: Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và Đại học sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
5.2. Nhóm 2: Các trường đại học: Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh.
5.3. Nhóm 3: Các trường đại học còn lại.
6. Trường hợp nhiều người có tổng điểm xét tuyển và các chứng chỉ (ngoại ngữ, tin học) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì Hội đồng tuyển dụng bổ sung nội dung phỏng vấn để lựa chọn người đạt kết quả cao nhất trúng tuyển: Nội dung phỏng vấn: nhằm đánh giá về kiến thức giao tiếp; hiểu biết xã hội; nguyện vọng; hướng phấn đấu của người dự tuyển vào vị trí của ngạch/chức danh được tuyển dụng.
II/ Kết quả trúng tuyển đợt I:
Tất cả những người trúng tuyển đợi I được ghi tên trong danh sách thông báo trúng tuyển kèm theo thông báo này.
(Danh sách trúng tuyển được thông báo theo từng loại danh sách đăng ký dự tuyển theo nguyện vọng 1 trước, nguyện vọng 2 sau)
III/ Các yêu cầu đối với người trúng tuyển đợt I:
1. Tất cả những trường hợp đã trúng tuyển giáo viên THPT (giáo viên cấp 3) và những trường hợp ghi trong danh sách “Chọn nhiệm sở” tại cột đơn vị công tác (chưa ghi đơn vị công tác tại cột đơn vị công tác) phải có mặt tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo đúng 07 giờ 00 ngày 22/08/2011 để chọn nhiệm sở.
Người trúng tuyển trực tiếp đến chọn nhiệm sở, khi đến phải mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh (như Chứng minh nhân dân, bằng lái xe, thẻ sinh viên, …) và biên nhận nộp hồ sơ dự tuyển.
2. Đối với những trường hợp trúng tuyển có đơn vị công tác là các trường THPT, các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm GDTX tỉnh, các trung tâm GDTX-KT-HN huyện, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương phải có mặt tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào đúng 08 giờ ngày 30/08/2011 để nhận quyết định trúng tuyển (quyết định phân công).
3. Đối với những trường hợp trúng tuyển có đơn vị công tác là các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã phải có mặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã vào đúng 08 giờ ngày 26/08/2011 để nhận quyết định công tác.
B. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT II NĂM HỌC 2011 - 2012:
I. Thông báo chung về xét tuyển dụng viên chức đợt II:
Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xét tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo đợt II năm học 2011 - 2012 đối với các loại hình giáo viên, nhân viên còn chỉ tiêu như sau:
1. Xét tuyển dụng viên chức đợt II đối với các loại hình giáo viên, nhân viên còn chỉ tiêu; các chỉ tiêu tuyển dụng được công bố trong bảng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đợt II đính kèm thông báo này.  
2. Xét tuyển dụng viên chức đợt II đối với cả 2 nhóm đối tượng: Những người đã có nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trong đợt I nhưng không trúng tuyển và nhận hồ sơ dự tuyển mới.
3. Yêu cầu về đối tượng, điều kiện, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với từng loại hình giáo viên, nhân viên như đợt I.
II. Yêu cầu cụ thể về đối tượng, điều kiện, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với từng loại hình giáo viên, nhân viên trong tuyển dụng viên chức đợt II: (cơ bản như Thông báo số 1071/TB-SGDĐT-TCCB ngày 14/7/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương)
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;   
- Ban Văn hoá-Xã hội HĐND;
- Sở Nội vụ;
- Trường ĐH TDM; 
- Các trường THPT;
- Các Trường Trung cấp chuyên nghiệp;
- Các trung tâm GDTX- KT-HN;
- Trung tâm GDTX Tỉnh;
- Trung tâm NN-TH và BDNV;
- Các Phòng GDĐT huyện, thị;
- Đài phát thanh truyền hình tỉnh;
- Báo Bình Dương;
- Lưu TCCB, Đ 80.
Đính kèm:
- Chỉ tiêu tuyển dụng.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về