"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Giấy mời Dự lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2011
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Bình Dương, ngày 12 tháng 08 năm 2011
 
GIẤY MỜI
Dự lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2011
______________________
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2011 cho đội ngũ cán bộ cốt cán các cơ sở giáo dục các trường THPT, trung tâm GDTX-KTHN và các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng trong tỉnh;
1.  Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương trân trọng kính mời các đồng chí chưa theo tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2011 (Theo Giấy triệu tập đợt 1):
- Phòng GGĐT thị xã Dĩ An: Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn, 01 đ/c Phó Trưởng phòng.
- Phòng GDĐT huyện Dầu Tiếng: Chủ tịch Công đoàn.
- TTGDTX-KT-HN thị xã Dĩ An: Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc.
- TTGDTX-KT-HN huyện Dầu Tiếng: Chủ tịch CĐCS.
- TT Ngoại ngữ - Tin học và BDNV: Chủ tịch CĐCS, 01 đ/c Phó Giám đốc.
- Trường Cao đẳng Y tế: Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS, 02 đ/c Phó Hiệu trưởng.
- Trường Trung cấp Kinh tế: Chủ tịch CĐCS.
- Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp: Chủ tịch CĐCS.
- Trường Trung cấp Mỹ thuật: Chủ tịch CĐCS
- Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch: Chủ tịch CĐCS
- Phòng TCCB Sở: Trưởng phòng và 02 đ/c Phó Trưởng phòng.
- Trường THPT Võ Minh Đức: 02 đ/c Phó Hiệu trưởng.
- Trường THPT Bình Phú: 01 đ/c Phó Hiệu trưởng.
- Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu: 01 đ/c Phó Hiệu trưởng.
- Trường THPT Nguyễn An Ninh: Chủ tịch CĐCS, 01 đ/c Phó Hiệu trưởng.
- Trường THPT Dĩ An: Chủ tịch CĐCS.
-Trường THPT Thường Tân: Chủ tịch CĐCS.
-Trường THPT Phước Vĩnh: Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS.
- Trường THPT Lai Uyên: 01 đ/c Phó Hiệu trưởng.
- Trường THPT Tây Nam: 02 đ/c Phó Hiệu trưởng.
- Trường THPT Phan Bội Châu: Chủ tịch CĐCS.
- Trường Trung Tiểu học Việt Anh: Hiệu trưởng, 02 đ/c Phó Hiệu trưởng.
- Trường Trung Tiểu học Phan Châu Trinh: 02 đ/c Phó Hiệu trưởng.
- Trường Trung tiểu học Hoàng Diệu: Hiệu trưởng.
   Đến tham dự lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ cốt cán các cơ sở giáo dục năm 2011 (Đợt 2)
2/ Thời gian: Bắt đầu lúc 7 giờ 30', ngày 16/8/2011 (Thứ Ba).
3/ Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương.
Đề nghị lãnh đạo các đơn vị sắp xếp công việc về dự lớp bồi dưỡng theo đúng thành phần và thời gian qui định trên.
 
 
TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Trần Trọng Hoàng
 
Trở về