"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Triệu tập dự lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2011
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1138/GTT-SGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2011
 
GIẤY TRIỆU TẬP
Dự lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2011
______________________
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2011 cho đội ngũ cán bộ cốt cán các cơ sở giáo dục các trường THPT, trung tâm GDTX-KTHN và các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng trong tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương triệu tập lớp bồi dưỡng chính trị với thành phần, thời gian, địa điểm và nội dung như sau:
1/ Thành phần:
 - Bí thư Đoàn thanh niên các trường THPT, các TTGDTX - KTHN các huyện, thị xã, TTGDTX tỉnh, các trường TCCN, cao đẳng.
- Giáo viên giảng dạy chính trị, giáo dục công dân các trường THPT, các trường TCCN, cao đẳng.
- Đảng viên các chi bộ trực thuộc.
- Toàn thể cán bộ công chức cơ quan Sở (Trừ những người đã tham gia đợt 1).
- Các đối tượng không có điều kiện tham gia học đợt 1.
2/ Thời gian: Bắt đầu lúc 7 giờ 30', ngày 16/8/2011 (Thứ Ba).
3/ Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương.
Nhận được giấy triệu tập này, đề nghị lãnh đạo các đơn vị sắp xếp công việc và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên về dự lớp học theo đúng thành phần và thời gian qui định trên.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Các phòng GDĐT;
- Các trường THPT;
- Các TTGDTX-KT-HN;
- Các trường THCN, CĐ
- Lưu: VT, VP, C.60.
TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Trần Trọng Hoàng
 
Tập tin đính kèm
1138-GTT-SGDDT.doc
1138-GTT-SGDDT.doc
Trở về