"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Triệu tập Dự Hội nghị tổng kết năm học 2010-2011


      
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                ____________                                              ________________________

           Số: 1109/GTT-SGDĐT                                Bình Dương, ngày 20 tháng  7  năm 2011

 

GIẤY TRIỆU TẬP

Dự Hội nghị tổng kết năm học 2010-2011

__________________

 

Căn cứ Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 20/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2010 -2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2010-2011, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012.

Thành phần, thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị như sau:

1/ Thành phần:

- Chủ tịch Công đoàn Ngành.

- Trưởng phòng, Chủ tịch công đoàn các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã.

- Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường trung học phổ thông.

- Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường trung cấp chuyên nghiệp và các trường Cao đẳng.

- Giám đốc, Chủ tịch công đoàn trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm giáo dục thường xuyên -  kỹ thuật hướng nghiệp huyện, thị; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bình Dương.

- Trưởng, Phó phòng các phòng ban của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2/ Thời gian: 7 giờ 30', ngày 05/8/2011 (Thứ Sáu).

3/ Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương.

Nhận được giấy triệu tập này, đề nghị lãnh đạo các đơn vị sắp xếp công việc về dự Hội nghị theo đúng thành phần và thời gian qui định trên.

Đề nghị trang phục: nam thắt càvạt; nữ áo dài./.

 

Nơi nhận:

-    Ban Giám đốc;

-    Công đoàn ngành;

-    Các phòng GDĐT;

-    Các trường THPT;

-    Các TTGDTX-KT-HN;

-    Các trường TCCN, CĐ;

-    Các phòng ban Sở;

-    Lưu: VT, VP, C.70.

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Trần Trọng Hoàng

 

 

Trở về