"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo thay đổi địa điểm tập huấn hè môn Lịch sử cấp THPT
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1002/SGDĐT-TrH-TX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
            Bình Dương, ngày 01 tháng 7 năm 2011
V/v  thay đổi địa điểm tập huấn hè môn Lịch sử cấp THPT
 
 
Kính gửi:

- Các trường THPT;
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- Các Trung tâm GDTX-KT-HN huyện, thị.
 
Căn cứ công văn số 961/SGDĐT-TrH-TX ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng hè môn Lịch sử cấp THPT năm 2011.
Nay Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo dời địa điểm tập huấn hè môn Lịch sử cấp THPT từ trường THPT chuyên Hùng Vương về Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, các nội dung khác không thay đổi.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Website Sở;
- Lưu: VT, TrH-TX, Ng45.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đặng Thành Sang
 
Trở về