"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Nhắc nhở thực hiện CV số 936/SGDĐT-VP ngày 22/6/2011 về đánh giá, xác định nhu cầu CSVC trường học để phục vụ khai giảng năm học 2011-2012
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 936/SGDĐT-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
             Bình Dương, ngày 22 tháng 6 năm 2011
V/v đánh giá, xác định nhu cầu cơ sở vật chất trường học để phục vụ khai giảng năm học 2011-2012 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 
 
Kính gửi:
 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị;
- Ban Quản lý Dự án các huyện, thị;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị;
- Phòng Quản lý Đô thị các huyện, thị;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị;
- Trường Trung học phổ thông;
- Trung tâm GDTX-KT-HN huyện, thị xã.
 
Để chuẩn bị tốt cơ sở vật chất trường học phục vụ năm học mới 2011-2012, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát hành văn bản số 799/SGDĐT-KHTC về việc chuẩn bị cơ sở vật chất trường học để phục vụ khai giảng năm học 2011-2012 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Nay căn cứ công văn số 1574/UBND-VX ngày 10/6/2011 của UBND tỉnh về việc rà soát, đánh giá, xác định nhu cầu cơ sở vật chất trường học trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị:
1. UBND các huyện, thị xã thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 1574/UBND-VX, thành lập Đoàn kiểm tra để tiến hành khảo sát thực tế, rà soát đánh giá thực trạng cơ sở vật chất trường học trên địa bàn (từ mầm non đến trung học phổ thông), để từ đó xác định nhu cầu trang bị, mua sắm, sửa chữa, đầu tư mới… phục vụ cho năm học 2011-2012. Đồng thời bố trí nguồn vốn ngân sách huyện, thị theo phân cấp để tiến hành sửa chữa nhỏ đến sửa chữa lớn, xây dựng công trình phụ như: hàng rào, nhà vệ sinh, trồng cây xanh.….; mua sắm bàn ghế, trang bị bổ sung. Riêng UBND 3 thị xã: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và 2 huyện: Bến Cát, Tân Uyên mỗi huyện thị chọn lựa và bố trí quỹ đất để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt đầu tư xây dựng tại mỗi huyện thị từ 2 – 3 trường mầm non với quy mô 20 nhóm lớp/trường nhằm phục vụ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn.
2. Các phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp nhu cầu từ các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện, thị; các trường Trung học phổ thông, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật - Hướng nghiệp lập báo cáo các nội dung sau:
2.1 Xác định nhu cầu
- Danh mục và nhu cầu kinh phí sửa chữa nhỏ, sửa chữa lớn, xây dựng công trình phụ (hàng rào, nhà vệ sinh, trồng cây xanh, ….) cho từng công trình cụ thể.
- Danh mục, chủng loại thiết bị, số lượng cụ thể và nhu cầu kinh phí để mua sắm bàn ghế trang thiết bị thay thế, bổ sung cho từng danh mục, chủng loại thiết bị cụ thể.
2.2 Xác định dự toán kinh phí được giao năm 2011
a- Dự toán được giao năm 2011
- Danh mục công trình sửa chửa nhỏ, sửa chữa lớn, xây dựng công trình phụ (hàng rào, nhà vệ sinh, trồng cây xanh, ….) và số vốn đã được bố trí cho từng công trình trong năm 2011.
- Danh mục, chủng loại thiết bị, số lượng cụ thể và số vốn đã được bố trí để thực hiện mua sắm bàn ghế, trang thiết bị thay thế, bổ sung trong năm 2011.
b- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự toán được giao cho các nội dung trên từ đầu năm đến 20/6/2011.
2.3 Đề nghị bổ sung dự toán 6 tháng cuối năm 2011 (2.1-2.2)
- Xác định danh mục (sửa chữa, xây dựng công trình phụ, mua sắm thiết bị, bàn ghế bổ sung…) và số vốn cần bổ sung cho từng công trình liên hệ: là các danh mục và tiền vốn xác định từ khoản 2.1 trừ khoản 2.2 nêu trên.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học phổ thông, các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật - Hướng nghiệp làm việc cụ thể với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thị, đề xuất UBND huyện thị bổ sung dự toán 2011 bằng nguồn vốn ngân sách huyện, thị xã. Nếu thiếu nguồn, UBND các huyện thị sẽ tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính trước ngày 30/6/2011. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính để thống nhất và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2011 như chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 1574/UBND-VX ngày 10/6/2011.
Để có thể tổ chức thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm  đảm bảo cơ sở vật chất trường học phục vụ khai giảng năm học mới 2011-2012, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các huyện, thị xã, các phòng ban chuyên môn có liên quan, các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kỹ thuật - Hướng nghiệp lập báo cáo như trên, gởi về sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 30/6/2011 để liên sở phối hợp báo cáo UBND tỉnh như quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT, Sở Tài Chính;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, VP, C.70.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trần Hiếu
 
Tập tin đính kèm
936-SGDDT-VP.doc
936-SGDDT-VP.doc
Trở về