"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Nhắc nhở về kế hoạch khai giảng các lớp ngoại ngữ - tin học năm 2011
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
_______________
Số: 33/TTNNTH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Thủ Dầu Một, ngày 30 tháng 5 năm 2011
V/v nhắc nhở về kế hoạch khai giảng các lớp ngoại ngữ - tin học năm 2011
 
 
Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã.
- Các Trường Trung học phổ thông;
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- Các Trung tâm GDTX-KT-HN.
 
Căn cứ Công văn số 729/SGDĐT-TCCB ngày 20/5/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc khai giảng các lớp Ngoại ngữ - Tin học cho cán bộ quản lý, nhân viên và giáo viên ngành giáo dục năm 2011;
Vừa qua, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Bình Dương đã triển khai tổ chức khai giảng tại trung tâm và địa bàn các huyện vào các ngày 26, 27 và 28/5/2011. Cụ thể như sau:
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Hồ Thị Thuỳ Duyên
 
Tải công văn 33/TTNNTH tại đây
 
Trở về