"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo thay đổi địa chỉ Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 790/TB-SGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Bình Dương, ngày 27 tháng 5 năm 2011
 
THÔNG BÁO
Về việc thay đổi địa chỉ Trang thông tin điện tử
của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương
____________
Nhằm đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến tin tức hoạt động, các văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo.
Nay Sở GD&ĐT Bình Dương thông báo về việc thay đổi địa chỉ mới Trang thông tin điện tử (website) của Sở GD&ĐT (thay thế cho địa chỉ http://binhduong.edu.vn), kể từ ngày 13/6/2011, cụ thể:
1. Địa chỉ website:
2. Địa chỉ thư điện tử:
Ngoài ra, Sở GD&ĐT tiếp tục triển khai chức năng Tra cứu điểm thi trên website trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, BT.THPT và Tuyển sinh lớp 10 năm nay.
Nhận được thông báo này yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong ngành nhanh chóng phổ biến cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, học viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh biết để truy cập và sử dụng; đặc biệt là học sinh lớp 9, lớp 12 và phụ huynh.
Sở GD&ĐT Bình Dương trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- Cục CNTT (Bộ GD&ĐT);
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở TT-TT;
- Các phòng GD&ĐT huyện, thị xã;
- Các trường THPT trong tỉnh;
- Các trung tâm GDTX tỉnh, huyện, thị xã;
- Các trường ĐH, CĐ, TCCN trong tỉnh;
- Báo Bình Dương;
- Website tỉnh;
- Website Sở;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng, ban Sở;
TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Trần Trọng Hoàng
Tải công văn 790/TB-SGDĐT tại đây
 
Trở về