"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo về việc treo Quốc kỳ trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hôị khóa XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 706/TB-SGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Bình Dương, ngày 17 tháng 5 năm 2011
 
THÔNG BÁO
Về việc treo Quốc kỳ trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hôị khóa XIII và
Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
______________________
Căn cứ Thông báo số 117/TB-UBND ngày 12/5/2011 của UBND tỉnh Bình Dương về việc treo Quốc kỳ trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hôị khóa XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo đến các đơn vị một số nội dung sau:
1. Về treo Quốc kỳ:
Tất cả các cơ sở giáo dục, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương phải treo cờ Tổ quốc theo quy định trong 01 ngày: Ngày 22/5/2011 (Chủ Nhật).
2. Công tác bảo vệ an toàn cơ quan:
Các đơn vị, trường học phải đảm bảo giữ gìn an toàn đơn vị mình trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử, cụ thể:
- Tiến hành làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị; tổ chức sinh hoạt quán triệt cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về các quy định của Nhà nước trong thời gian bầu cử, nhất là phải đảm bảo an toàn về mọi mặt.
- Tăng cường bố trí lực lượng trực,  bảo vệ cơ sở vật chất, các tài sản của cơ quan, đơn vị, trường học nghiêm túc 24/24; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau ngày bầu cử Đại biểu Quốc hôị khóa XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục, đơn vị, trường học thực hiện tốt tinh thần thông báo này.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Công đoàn ngành;
- Các phòng, ban Sở;
- Các Phòng GDĐT huyện, thị;
- Các trường THPT;
- Các TTGDTX-KT-HN;
- Các trường TCCN;
- Lưu: VT, VP, C.72.
TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Trần Trọng Hoàng
Tải công văn 706/TB-SGDĐT tại đây
Trở về