"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Tuyên truyền 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2011) gắn với kỷ niệm 121 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2011)
 
LĐLĐ TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
_______________
Số: 228/HD-CĐGD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Bình Dương, ngày 13 tháng 05 năm 2011
V/v tuyên truyền 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2011) gắn với kỷ niệm 121 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2011).
 
 
Kính gửi:
Các CĐGD huyện, thị và CĐCS trực thuộc.
 
Thực hiện công văn số 747/LĐLĐ, ngày 11/5/2011 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về việc Tuyên truyền 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước gắn với kỷ niệm 121 năm Ngày sinh của Người.  Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương gửi đến các CĐGD huyện, thị và CĐCS trực thuộc Đề cương tuyên truyền để các đồng chí sử dụng làm tư liệu triển khai, phục vụ công tác tuyên truyền trong đợt kỷ niệm nầy.
Tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên website của Sở Giáo dục- Đào tạo, mục Công đoàn Ngành. Địa chỉ: http://binhduong.edu.vn .
Đề nghị CĐGD huyện, thị và CĐCS trực thuộc tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về Văn phòng Công đoàn ngành trong báo cáo định kỳ tháng 6/2011. Trân trọng!
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- CĐGDVN;
- LĐLĐ tỉnh;       
- CĐGD.H,T-CĐCS .TT;
- Lưu CĐN, NK 02.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Văn Kim
 
Tải công văn 228/HD-CĐGD tại đây
Trở về