"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Hướng dẫn bổ sung tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 609/SGDĐT-KTQLCLGD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Bình Dương, ngày 10 tháng 05 năm 2011
V/v hướng dẫn bổ sung tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012
 
 
Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, thị xã.
- Các trường THPT.
 
Tiếp theo công văn số 333/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012, công văn số 608/SGD ĐT-KTQLCLGD ngày 10 tháng 5 năm 2011 thông báo môn thi thứ ba và môn thi nhiệm ý, Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT như sau:
1. Thi tuyển vào lớp 10 THPT
Thực hiện theo Quyết định 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT Điều 12 Mục 3 Chương IV: Môn thi, thời gian làm bài thi, hệ số điểm bài thi, điểm cộng thêm và điểm xét tuyển.
1.1 Môn thi và đề thi:
a) Môn thi: Ngữ văn, Địa lý, Toán và Tiếng Anh nhiệm ý
b) Dạng thức đề thi:
- Môn Ngữ văn, Toán và Địa lý theo dạng thức tự luận
- Môn Tiếng Anh theo dạng thức kết hợp tự luận với trắc nghiệm khách quan
c) Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9. Thí sinh cần ôn tập, nắm vững kiến thức lớp 9 để làm bài thi tuyển.
1.2 Thời gian làm bài thi: Toán, Ngữ văn: 120 phút/môn thi, Địa lý và Tiếng Anh: 60 phút/môn thi.
1.3 Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi:
- Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25
- Hệ số điểm bài thi: Môn Toán, môn Ngữ văn tính hệ số 2; Môn Địa lý tính hệ số 1.
1.4 Điểm khuyến khích của môn thi nhiệm ý được quy định như sau:
+ Bài làm môn nhiệm ý đạt từ 7 điểm đến dưới 8 điểm, được cộng 1.0 điểm
+ Bài làm môn nhiệm ý đạt từ 8 điểm đến dưới 9 điểm, được cộng 1.5 điểm
+ Bài làm môn nhiệm ý đạt từ 9 điểm đến 10 điểm, được cộng 2.0 điểm
1.5  Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 5 điểm quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT.
1.6 Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số (không có bài thi nào bị điểm 0), điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên khuyến khích và điểm khuyến khích của môn thi nhiệm ý.
1.7 Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: 26/5/2011 đến 30/5/2011 (tính cả thứ bảy và chủ nhật) tại trường THPT dự tuyển nguyện vọng 1.
1.8 Quy định nộp hồ sơ dự tuyển và xét trúng tuyển: như hướng dẫn tại công văn 333/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 18/3/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Lưu ý tất cả thí sinh phải thi môn nhiệm ý để Sở GD&ĐT đánh giá chất lượng dạy và học môn Ngoại ngữ bậc THCS.
2. Thi tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên  
Thực hiện theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Quyết định 82/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/12/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo tại Điều 10 Chương III của quy chế trường THPT Chuyên.
2.1  Môn thi và đề thi:
a) Môn thi: Ngữ văn, Địa lý, Toán, Tiếng Anh và  môn chuyên. Nếu môn chuyên là Toán, Ngữ văn, Địa lý hoặc một trong các Ngoại ngữ thì mỗi môn phải thi 2 bài: Một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ khó hơn;
b) Dạng thức đề thi: Đề thi theo hình thức tự luận, riêng môn ngoại ngữ kết hợp cả hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan.
c) Hệ số điểm bài thi: Điểm bài thi không chuyên tính hệ số 1; điểm bài thi chuyên tính hệ số 2.
2.2. Thời gian làm bài thi:
a) Thời gian làm bài thi không chuyên: Toán, Ngữ văn là 120 phút, Địa lý và Tiếng Anh là 60 phút;
b) Thời gian làm bài thi chuyên: Môn Hóa học và môn Ngoại ngữ là 120 phút, các môn khác là 150 phút. Môn chuyên Anh có phần thi nghe hiểu.
2.3 Thời gian đăng ký dự tuyển: từ 26/5/2011 đến 30/5/2011 (tính cả thứ bảy và chủ nhật) tại THPT Chuyên Hùng Vương.
2.4  Quy định nộp hồ sơ dự tuyển và xét trúng tuyển: như đã hướng dẫn tại công văn 333/SGDĐT-KTQKCLGD.
Đối với thí sinh dự tuyển trường THPT Chuyên, sau nguyện vọng chuyên thì nguyện vọng 1, 2, 3 của các em sẽ được xét trúng tuyển như nguyện vọng 1, 2, 3 của các thí sinh dự tuyển vào trường THPT không chuyên. Nếu không trúng tuyển vào trường chuyên sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào điểm thi của các môn chung để ưu tiên xét trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT không chuyên theo nguyện vọng giống như những thí sinh dự thi vào các trường THPT không chuyên khác trong tỉnh (cách xét trúng tuyển theo nguyện vọng 1, 2, 3 của các thí sinh dự thi trường chuyên được thực hiện ưu tiên xem như các em trực tiếp thi tuyển vào trường THPT nguyện vọng 1).
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- VP. UBND tỉnh;   
- Ban Tuyên giáo;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Ông Huỳnh Văn Nhị, PCT UBND tỉnh;
- Báo Bình Dương, Đài PTTH;
- BGĐ Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Khảo thí.Tt 50.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Tải công văn 609/SGDĐT-KTQLCLGD tại đây
Trở về