Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm tập trung đợt 2 năm 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo"

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm tập trung đợt 2 năm 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo"

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.