Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Sinh hoạt Ngày pháp luật (4/2017): Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011
Ngày 11/11/2011, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII đã thông qua 02 luật: Luật Khiếu nại (Luật 02/2011/QH13) và Luật Tố cáo (Luật 03/2011/QH13) thay thế cho Luật Khiếu nại, tố cáo ban hành năm 1998, sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005. Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố và 02 luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2012.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Trở về