Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
1. Văn phòng

VĂN PHÒNG

- Điện thoại: (0274) 3.822.375    FAX: (0274) 3.838.771

- E-mail: sogddt@sgdbinhduong.edu.vn  -  vanphong@sgdbinhduong.edu.vn

- Địa chỉ: Tầng 10 - Tháp A - Trung tâm Hành chính Tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

Chánh Văn phòng:

Ông Nguyễn Văn Thuận

Điện thoại: (0274) 3.897.260

E-mail: thuannv@sgdbinhduong.edu.vn

  

Phó Chánh Văn phòng:

Ông Đỗ Thành Nhơn

Điện thoại: (0274) 3.843.333

E-mail: nhondt@sgdbinhduong.edu.vn

 

Chuyên viên:

Ông Tạ Khôi Nguyên

Điện thoại: (0274) 3.843.333

E-mail: nguyentk@sgdbinhduong.edu.vn

 

Chuyên viên:

Ông Huỳnh Nam Dương

Điện thoại: (0274) 3.843.333

E-mail: duongnh@sgdbinhduong.edu.vn

 

Chuyên viên:

Ông Phạm Vũ Anh Thái

Điện thoại: (0274) 3.898.644

E-mail: thaipva@sgdbinhduong.edu.vnChuyên viên:

Nguyễn Thị Bạch Ngọc

Điện thoại: (0274) 3.898.644

E-mail: ngocntb@sgdbinhduong.edu.vn

 

Chuyên viên:

Ông Phạm Lưu Bình

Điện thoại: (0274) 3.903.242

E-mail: binhpl@sgdbinhduong.edu.vn

 

Văn thư:

Bà Nguyễn Đoàn Thị Phương Tiên

Điện thoại: (0274) 3.822.375

E-mail: tienndtp@sgdbinhduong.edu.vn

 

Chuyên viên :

Ông Nguyễn Trí Thành

Điện thoại: (0274) 3.822.375

E-mail: thanhnt@sgdbinhduong.edu.vn

 

Nhân viên:

Ông Nguyễn Kiêm Nhàn

Điện thoại: (0274) 3.822.375

E-mail: nhannk@sgdbinhduong.edu.vn

 

Lái xe:

Ông Đỗ Tất Việt

Điện thoại: (0274) 3.822.375


Lái xe:

Ông Nguyễn Tấn Thy

Điện thoại: (0274) 3.822.375

 

 

Nhân viên phục vụ:

Nguyễn Thị Năm

Điện thoại: (0274) 3.822.375

Call

Send SMS

Call from mobile

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

Trở về