Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
18. Lê Thị Thu Vân - UVBCH

Lê Thị Thu Vân

Chức vụ:

- Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

- Kế toán CĐGD tỉnh Bình Dương

Cơ quan: Văn phòng Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3.824.4839

E-mail: vanltt@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vnhttp://sgd.binhduong.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 10, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

Trở về