Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
1. Đỗ Hà Thế Bình - Chủ tịch CĐGD

Ông Đỗ Hà Thế Bình

Chức vụ: Chủ tịch CĐGD

Cơ quan: Văn phòng Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3.824.4839

E-mail: binhdht@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vnhttp://sgd.binhduong.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 10, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

Trở về