Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
14.Nguyễn Thị Hoa - UVBCH

Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ:

- Chuyên viên Phòng GDĐT thị xã Bến Cát

- Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

Cơ quan: Phòng Giáo dục  và Đào tạo thị xã Bến Cát

Điện thoại: (0274) 3.564.3123

E-mail: mamnonbc@bc.sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://bencat.edu.vn

Địa chỉ: 30-4, Mỹ Phước, thị xã Bến Cát,  tỉnh Bình Dương

Trở về