Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra thực hiện Chương trình phát triển thanh niên
Sáng ngày 05/12/2019, Sở GDĐT đã tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020.


Ông Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Sở GDĐT chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra

Về thành phần của Đoàn kiểm tra có bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Quyền Trưởng phòng Xây dựng chính quyền – Cải cách hành chính – Công tác thanh niên, Sở Nội vụ; ông Nguyễn Thành Thảo – Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở LĐTBXH, Sở VHTTDL, Liên đoàn Lao động tỉnh.

Về thành phần Sở GDĐT tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Sở GDĐT (chủ trì), ông Nguyễn Văn Thuận – Chánh Văn phòng, ông Phạm Anh Dũng – Phó Trưởng phòng CTTT-PC, bà Lê Kim Dung – Phó Trưởng phòng CTTT-PC, ông Trương Văn Phương – Trưởng phòng KHTC, ông Phạm Khắc Thịnh – Phó Trưởng phòng TCCB, ông Nguyễn Bình Dương – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và các chuyên viên phòng CTTT-PC.


Ông Phạm Anh Dũng thông qua dự thảo báo cáo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của ngành GDĐT

Đại diện Sở GDĐT, ông Phạm Anh Dũng đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020 của ngành giáo dục và đào tạo. Báo cáo đã tập trung làm rõ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chương trình; kết quả thực hiện công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền các chính sách, pháp luật đối với thanh niên; việc xây dựng và thực hiên các chương trình, dự án, chính sách phù hợp tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho thanh niên, tài năng trẻ được học tập, đào tạo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp, vươn lên trong thời kỳ hội nhập quốc tế; xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án, chính sách góp phần nâng cao chất lượng lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên; tiếp tục xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao thể chất, tinh thần, kỹ năng sống; việc xây dựng và thực hiện các chương trình giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý tưởng và giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật cho thanh thiếu nhi trường học; việc nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên; kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.


Các thành viên Đoàn kiểm tra trao đổi, góp ý các nội dung với Sở GDĐT

Thay mặt Đoàn kiểm tra, bà Nguyễn Thị Minh Tâm đánh giá cao phần báo cáo của Sở GDĐT đã thể hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của đề cương, có đủ các tài liệu và số liệu minh chứng phục vụ cho báo cáo. Bà và các thành viên của Đoàn cũng bổ sung thêm vài câu hỏi đối với Sở GDĐT về kinh nghiệm triển khai, việc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các nội dung chính, các chỉ tiêu của chương trình.


Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong phát biểu và trân trọng cám ơn những ý kiến góp ý của Đoàn kiểm tra

Thay mặt Sở GDĐT, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở đã trình bày thêm cho Đoàn kiểm tra về các chủ trương, chính sách của ngành dành cho công chức, viên chức, nhân viên và học sinh trong độ tuổi thanh niên; việc triển khai các đề án, dự án quan trọng của ngành; công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trẻ và công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi.

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong cho biết, để đạt được những kết quả trên, đó chính là nhờ ngành GDĐT luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh, của Ban giám đốc Sở GDĐT qua các thời kỳ; sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; sự cố gắng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong ngành. Thay mặt lãnh đạo Sở GDĐT, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong trân trọng cám ơn những đánh giá, góp ý của Đoàn kiểm tra; ông chỉ đạo bộ phận soạn thảo phải tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện các nội dung báo cáo gửi Ban Chỉ đạo chương trình.

Được biết, chương trình làm việc của Đoàn kiểm tra với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nhằm thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo của tỉnh về việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020. Đây nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị cho chương trình tổng kết thực hiện Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 20/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) và Quyết định số 3875/QĐ-UBND ngày 25/12/2011 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020.

(Minh Ngọc, Sở GDĐT)

Trở về