Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo quy định mức thu học phí năm học 2017-2018
Nhận được sự phân công của HĐND và UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo quy định mức thu học phí năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thời gian lấy ý kiến góp ý:

Ngày bắt đầu: 11/05/2017  

Ngày kết thúc: 11/06/2017  

Loại văn bản: Nghị quyết

Trích yếu: ​Quy định mức thu học phí năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 Nội dung:

- Báo cáoThuyết minh dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương

- Tờ trình về việc quy định mức thu học phí năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chi tiết dự thảo Nghị quyết đăng tải tại địa chỉ:

http://www.binhduong.gov.vn/chinhquyen/Pages/Chi-tiet-Van-ban-Du-thao.aspx?ItemID=63

(Pháp chế)

Trở về