"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thực hiện khai báo thông tin phòng, chống dịch Covid-19
Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-SGDĐT ngày 08/02/2021 về đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh, Sở GDĐT hướng dẫn khai báo các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác phòng dịch.


Giao diện khai báo thông tin phòng, chống dịch Covid-19

Cụ thể, Sở GDĐT đề nghị lãnh đạo các phòng GDĐT, các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai việc khai báo thông tin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến toàn thể cán bộ, công chức, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên theo mẫu tại địa chỉ: https://forms.gle/uk8PJVS5D6EKBSs5A. Việc khai báo thông tin phải hoàn thành trước ngày 20/02/2021 (thứ Bảy).

Trở về