Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
17. Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

17.1. Trình tự thực hiện:

- Đơn vị chủ trì đào tạo lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định hồ sơ, báo cáo kết quả. Ủy ban nhân dân tỉnh lập văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

- Đơn vị chủ trì đào tạo hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi toàn bộ hồ sơ về Bộ Giáo dục và Đào tạo để đăng ký thực hiện liên kết đào tạo.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ theo các điều kiện. Trường hợp cơ sở giáo dục đáp ứng đủ các điều kiện thì ra quyết định cho phép liên kết đào tạo, trường hợp cơ sở giáo dục không đáp ứng đủ các điều kiện quy định thì Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở giáo dục về việc không cho phép liên kết đào tạo.

17.2. Cách thức thực hiện:

- Đối với hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương) hoặc qua bưu điện.

- Đối với hồ sơ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trực tiếp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua bưu điện.

17.3. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình về việc mở lớp liên kết đào tạo của đơn vị chủ trì đào tạo, kèm theo: chương trình đào tạo, danh sách dự kiến giảng viên (giáo viên) và cán bộ tham gia quản lý và giảng dạy; bảng kê cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phục vụ việc thực hiện chương trình của ngành nghề định liên kết đào tạo (theo mẫu), nhu cầu về đào tạo đã được đơn vị phối hợp đào tạo xác định và biên bản ghi nhớ thoả thuận về liên kết đào tạo được hai bên ký;

- Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các bản sao hợp lệ văn bản (nếu có) xác định về: chỉ tiêu được phê duyệt, văn bản cho phép mở ngành đào tạo và các văn bản khác có liên quan đến việc liên kết đào tạo (thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015).

17.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

17.5. Cơ quan thực hiện TTHC: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

17.6. Đối tượng thực hiện TTHC: Các cơ sở giáo dục đào tạo trình độ TCCN.

17.7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Chương trình đào tạo, danh sách dự kiến giảng viên (giáo viên) và cán bộ tham gia quản lý và giảng dạy (mẫu 1);

- Bảng kê cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phục vụ việc thực hiện chương trình của ngành nghề định liên kết đào tạo (mẫu 2).

17.8. Phí, lệ phí: Không.

17.9. Kết quả của TTHC: Quyết định cho phép liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

17.10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

a) Đối với đơn vị chủ trì đào tạo:

- Đã có văn bản cho phép mở ngành đào tạo đối với ngành dự định liên kết;

- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chỉ tiêu đào tạo;

- Đảm bảo yêu cầu về đội ngũ giảng viên (giáo viên), cán bộ quản lý, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy theo quy định, phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học.

b) Đối với đơn vị phối hợp đào tạo:

- Xác định được nhu cầu đào tạo về: số lượng, ngành nghề và trình độ đào tạo;

- Xác định được địa điểm đặt lớp:

Đối với các khoá liên kết đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, địa điểm đặt lớp phải là các trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.

Đối với các khoá liên kết đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, địa điểm đặt lớp phải là các trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện.

- Đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết để phục vụ dạy học, thực hành, thực tập, đảm bảo môi trường sư phạm, có đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học.

17.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

* Ghi chú:

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao:

1. Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính, trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành xác minh, nếu thấy cần thiết.

Ghi chú Thủ tục 17
Ngày ban hành
Người ký
Cơ quan ban hành