Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
16. Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đối với đơn vị cấp huyện

16.1. Trình tự thực hiện:

a) Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (PCGDMNTNT) và lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, công nhận huyện đạt chuẩn PCGDMNTNT. Thời điểm báo cáo số liệu thống kê đối với huyện là ngày 05 tháng 10 hằng năm.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức xem xét hồ sơ, kiểm tra kết quả, số liệu PCGDMNTNT của huyện trên hệ thống thông tin quản lý dữ liệu phổ cập giáo dục, kiểm tra xác suất thực tế tại huyện. Nếu đạt tiêu chuẩn Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận huyện đạt chuẩn PCGDMNTNT.

Trường hợp huyện hai năm liền không duy trì được kết quả đạt chuẩn PCGDMNTNT thì việc kiểm tra công nhận khôi phục lại được thực hiện như kiểm tra công nhận lần đầu (Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra thực tế, lập biên bản kiểm tra); nếu huyện đạt tiêu chuẩn thì Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận huyện đạt chuẩn PCGDMNTNT.

16.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương) hoặc qua bưu điện.

16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả PCGDMNTNT kèm theo các biểu thống kê.

- Biên bản kiểm tra PCGDMNTNT của huyện đối với xã.

- Quyết định công nhận xã đạt chuẩn PCGDMNTNT.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

16.4. Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể. Thời điểm báo cáo số liệu thống kê đối với huyện là ngày 05 tháng 10 hằng năm.

16.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

16.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

16.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

16.8. Phí thực hiện: Không.

16.9. Mẫu đơn: Không.

16.10. Yêu cầu điều kiện, tiêu chuẩn: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

16.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

- Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Ghi chú Thủ tục 16
Ngày ban hành
Người ký
Cơ quan ban hành