Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
12. Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

12.1. Trình tự thực hiện:

a) Người đại diện cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản để tổ chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ; nếu từ chối Sở Giáo dục và Đào tạo phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học. Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng có liên quan biết lý do.

12.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo (Tầng 01, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, điện thoại: 0650-3.903.242) hoặc qua bưu điện.

12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

a) Tờ trình xin thành lập trung tâm của người đại diện cho tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học; dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung:

- Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

- Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

- Cơ sở vật chất của trung tâm;

- Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

12.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

12.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Người đại diện tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

12.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

12.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

12.8. Lệ phí: Không.

12.9. Mẫu đơn: Không.

12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

12.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Ghi chú Thủ tục 12
Ngày ban hành
Người ký
Cơ quan ban hành