Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
9. Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

9.1. Trình tự thực hiện:

- Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện:

Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện gửi hồ sơ thành lập trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản về việc thành lập và đề nghị Sở Nội vụ thẩm định. Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập.

- Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh:

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, gửi hồ sơ thành lập trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản và đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định. Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ (Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương) hoặc qua bưu điện.

9.3. Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên: Công văn của Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện hoặc công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.

- Đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên:

+ Nhu cầu của việc thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên;

+ Phương hướng hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên;

+ Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định;

+ Ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

9.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.

9.5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9.6. Đối tượng thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo.

9.7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

9.8. Phí, lệ phí: Không.

9.9. Kết quả của TTHC: Quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

9.10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Việc thành lập trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.

- Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định, cụ thể như sau:

Giám đốc trung tâm:

+ Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên là người trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về hoạt động của trung tâm.

+ Giám đốc là người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp đại học và công tác trong ngành giáo dục ít nhất 05 năm.

Phó giám đốc: Phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp đại học, công tác trong ngành giáo dục ít nhất 05 năm.

Giáo viên: Giáo viên của trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân phải có trình độ đạt chuẩn như quy định đối với giáo viên dạy cùng cấp học của giáo dục chính quy, cụ thể như sau:

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ;

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông;

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao đối với giáo viên hướng dẫn thực hành nghề nghiệp;

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành ngoại ngữ hoặc tin học đối với giáo viên dạy chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.

- Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định, cụ thể như sau:

+ Trung tâm giáo dục thường xuyên phải có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập.

+ Trung tâm giáo dục thường xuyên phải có biển hiệu của trung tâm. Biển hiệu của trung tâm gồm những nội dung chính sau đây: Phía trên bên trái: tên cơ quan quản lý trực tiếp trung tâm; Phía giữa: tên trung tâm; Phía dưới cùng: địa chỉ của trung tâm, điện thoại, FAX (nếu có).

+ Trung tâm giáo dục thường xuyên phải có các thiết bị dạy học và phòng thí nghiệm theo yêu cầu của việc thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.

+ Thiết bị giáo dục và sách, tạp chí tại thư viện phải được quản lý, sử dụng có hiệu quả theo quy định.

9.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.

Ghi chú Thủ tục 9
Ngày ban hành
Người ký
Cơ quan ban hành