Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
8. Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

8.1. Trình tự thực hiện:

- Trường TCCN thuộc tỉnh Bình Dương có nhu cầu giải thể nộp hồ sơ về Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thanh tra tình trạng thực tế của trường TCCN;

- Căn cứ kết quả thanh tra, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định giải thể trường TCCN;

- Quyết định giải thể trường TCCN phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, người học và người lao động trong trường. Quyết định giải thể trường TCCN phải được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, quản lý và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

8.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương) hoặc qua bưu điện.

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký giải thể (chỉ áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập trường TCCN đề nghị giải thể trường) bao gồm: Công văn của trường đề nghị giải thể, trong công văn cần nêu rõ lý do giải thể, các phương án giải quyết các vấn đề về quyền lợi của giáo viên, người học và người lao động trong trường.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

8.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

8.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Trường TCCN thuộc tỉnh Bình Dương.

8.6. Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh.

8.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho phép giải thể trường TCCN của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

8.8. Phí thực hiện: Không.

8.9. Mẫu hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ TCCN: Không.

8.10. Yêu cầu điều kiện: Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường TCCN thuộc tỉnh.

8.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

Ghi chú Thủ tục 8
Ngày ban hành
Người ký
Cơ quan ban hành