Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
5. Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

5.1. Trình tự thực hiện:

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường TCCN thuộc tỉnh Bình Dương lập hồ sơ gửi tới Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh phân công Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thẩm định, báo cáo kết quả thẩm định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN.

b) Thẩm định thành lập trường

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh tổ chức thẩm định;

- Văn bản thẩm định do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký. Nội dung văn bản thẩm định phải đảm bảo đủ cơ sở để kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định: thống nhất việc thành lập trường; không thống nhất việc thành lập trường; chưa thành lập trường, cần phải nghiên cứu thêm một số vấn đề trong đề án.

c) Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường

Sau khi thẩm định, nếu thống nhất việc thành lập trường, Sở Giáo dục và Đào tạo dự thảo quyết định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN. Quyết định thành lập trường hoặc cho phép thành lập trường TCCN phải gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi quản lý.

5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương) hoặc qua bưu điện.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình về việc thành lập trường;

- Đề án thành lập trường với những nội dung chủ yếu sau:

+ Tên trường, loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trường;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường;

+ Các ngành dự kiến đào tạo;

+ Quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh;

+ Cơ cấu tổ chức nhà trường (Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, các phòng, khoa, cơ sở phục vụ đào tạo...);

+ Các yếu tố cần thiết bảo đảm để nhà trường hoạt động như dự kiến về nhân sự quản lý, giảng dạy và phục vụ, kinh phí hoạt động, diện tích đất đai, diện tích xây dựng, và các trang thiết bị phục vụ các ngành dự kiến đào tạo của trường.

Số lượng hồ sơ: 04 bộ.

5.4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc. Trong đó:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo phải có thông báo bằng văn bản để cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đề nghị thành lập trường; nếu từ chối Sở Giáo dục và Đào tạo phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN.

5.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có đề nghị thành lập trường TCCN thuộc tỉnh Bình Dương.

5.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo;

5.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5.8. Phí, lệ phí: Không.

5.9. Tên mẫu đơn,mẫu tờ khai: Không.

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Đề án thành lập trường phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược, kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường.

5.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

Ghi chú Thủ tục 5
Ngày ban hành
Người ký
Cơ quan ban hành