Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
4. Giải thể trường trung học phổ thông

4.1. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường trung học tư thục) xây dựng phương án giải thể nhà trường gửi Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định giải thể nhà trường. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản để tổ chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ; nếu từ chối Sở Giáo dục và Đào tạo phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định giải thể nhà trường trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quyết định giải thể nhà trường phải xác định rõ lý do giải thể; các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên, nhân viên và học sinh. Quyết định giải thể nhà trường phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo (Tầng 01, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, điện thoại: 0650-3.903.242).

4.3. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân hoặc chứng cứ vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường.

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra;

- Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục và các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động giáo dục (đối với trường hợp bị đình chỉ hoạt động giáo dục);

- Tờ trình đề nghị giải thể của Sở Giáo dục và Đào tạo.

4.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

4.5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

4.6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

4.7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

4.8. Phí, lệ phí: Không.

4.9. Kết quả của TTHC: Quyết định giải thể nhà trường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4.10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Phương án giải thể nhà trường phải xác định rõ lý do giải thể; các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên, nhân viên và học sinh.

4.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Ghi chú Thủ tục 4
Ngày ban hành
Người ký
Cơ quan ban hành