Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

3.1. Trình tự thực hiện:

a) Chuyển đi, đến trong tỉnh:

- Đối với học sinh chuyển đến các trường THPT ngoài công lập và Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã

+ Cha (mẹ) hoặc người giám hộ của học sinh tự liên hệ xin giấy đồng ý tiếp nhận của trường hoặc trung tâm nơi đến;

+ Hiệu trưởng trường hoặc Giám đốc trung tâm nơi đi lập giấy giới thiệu chuyển trường trực tiếp đến trường hoặc trung tâm nơi đến kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra đầy đủ, hợp lệ;

+ Hiệu trưởng trường hoặc Giám đốc trung tâm nơi đến kiểm tra đầy đủ hồ sơ và tiếp nhận học sinh, học viên khi có giấy giới thiệu chuyển trường của trường hoặc trung tâm nơi đi.

- Đối với  học sinh chuyển đến trường THPT công lập

+ Hiệu trưởng trường nơi đi lập giấy giới thiệu chuyển trường đến Sở GDĐT kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra đầy đủ, hợp lệ (có đồng ý tiếp nhận của Giám đốc Sở GDĐT);

+ Sở GDĐT kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ lập giấy giới thiệu về trường THPT công lập nơi đến;

+ Hiệu trưởng trường nơi đến kiểm tra đầy đủ hồ sơ và tiếp nhận học sinh, học viên khi có giấy giới thiệu chuyển đến của Sở GDĐT.

b) Chuyển đi ngoài tỉnh

- Cha (mẹ) hoặc người giám hộ của học sinh tự liên hệ xin giấy đồng ý tiếp nhận của trường nơi chuyển đến;

- Hiệu trưởng trường hoặc Giám đốc trung tâm nơi đi lập giấy giới thiệu chuyển trường đến Sở GDĐT tỉnh Bình Dương kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra đầy đủ, hợp lệ;

- Sở GDĐT tỉnh Bình Dương kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ lập giấy giới thiệu về Sở GDĐT nơi học sinh chuyển đến.

c) Chuyển đến từ ngoài tỉnh

- Học sinh liên hệ trường THPT ngoài công lập, Trung tâm GDTX tỉnh hoặc trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã trong tỉnh Bình Dương để xin giấy đồng ý tiếp nhận của lãnh đạo đơn vị nơi đến;

- Sở GDĐT tỉnh Bình Dương kiểm tra hồ sơ nếu hợp lệ sẽ cấp giấy giới thiệu về trường hoặc trung tâm nơi đến theo giấy đồng ý tiếp nhận.

3.2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo (Tầng 01, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, điện thoại: 0274-3.903.242) hoặc qua bưu điện.

- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ);

- Cá nhân căn cứ thời gian ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ để đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương nhận kết quả (hoặc nhận qua đường bưu điện nếu có yêu cầu cung cấp dịch vụ bưu chính công ích);

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: Bản sao giấy tờ chứng minh thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015

Mỗi học sinh (học viên) chuyển trường phải lập bộ hồ sơ gồm:

- Đơn xin chuyển trường (trung tâm) có đồng ý tiếp nhận của nơi đến;

- Bản chính học bạ THPT;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT ghi cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập, nếu chuyển đến học tại trường THPT);

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng trường hoặc Giám đốc trung tâm nơi đi cấp;

- Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT nơi đi cấp (đối với học sinh chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác);

- Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có);

- Hộ khẩu hoặc giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú;

- Quyết định điều động công tác của cha mẹ học sinh đối với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết:

Chưa có quy định cụ thể.

3.5. Đối tượng thực hiện:

Cá nhân.

3.6. Cơ quan thực hiện:

Sở Giáo dục và Đào tạo.

3.7. Kết quả thực hiện:

Giấy giới thiệu đến trường tiếp nhận.

3.8. Phí, lệ phí:

Không.

3.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không.

3.10. Yêu cầu hoặc điều kiện:

Học sinh được xét và giải quyết chuyển trường nếu bảo đảm đủ các điều kiện về đối tượng và hồ sơ thủ tục:

3.10.1. Đối tượng:

a) Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

b) Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

3.10.2. Việc chuyển trường từ trường trung học phổ thông ngoài công lập sang trường trung học phổ thông công lập chỉ được xem xét, giải quyết trong hai trường hợp sau:

a) Trường hợp học sinh đang học tại trường trung học phổ thông ngoài công lập phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trường trung học phổ thông ngoài công lập thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường trung học phổ thông công lập.

b) Trường hợp học sinh đang học tại trường trung học phổ thông ngoài công lập thuộc loại trường có thi tuyển đầu vào phải chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ, mà ở đó không có trường trung học phổ thông ngoài công lập có chất lượng tương đương thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường trung học phổ thông công lập.

3.10.3. Việc chuyển trường từ trường THPT không chuyên đến trường THPT chuyên biệt được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường chuyên biệt.

3.10.4. Việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh được thực hiện khi kết thúc học kỳ 1 của năm học (trong thời gian 01 tháng tính từ sau thời điểm kết thúc học kì 1) hoặc sau khi kết thúc năm học (từ thời điểm kết thúc năm học trước cho đến trước thời điểm tựu trường của năm học sau).

3.11. Căn cứ pháp lý:

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao:

1. Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính, trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành xác minh, nếu thấy cần thiết.

 

Ghi chú Thủ tục 3
Ngày ban hành 30/09/2020
Người ký
Cơ quan ban hành