Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản liên quan > Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (cấp tỉnh) (57 văn bản)
Thủ tục 1 1. Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục
Thủ tục 2 2. Thủ tục cho phép trường phổ thông trung học hoạt động giáo dục
Thủ tục 3 3. Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại
Thủ tục 4 4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông
Thủ tục 5 5. Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)
Thủ tục 6 6. Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục
Thủ tục 7 7. Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục
Thủ tục 8 8. Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại
Thủ tục 9 9. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên
Thủ tục 10 10. Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông chuyên
Thủ tục 11 11. Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
Thủ tục 12 12. Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
Thủ tục 13 13. Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại
Thủ tục 14 14. Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
Thủ tục 15 15. Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)
Thủ tục 16 16. Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông
Thủ tục 17 17. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Thủ tục 18 18. Thủ tục điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Thủ tục 19 19. Thủ tục đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại
Thủ tục 20 20. Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Thủ tục 21 21. Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Thủ tục 22 22. Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông
Thủ tục 23 23. Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
Thủ tục 24 24. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học
Thủ tục 25 25. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)
Thủ tục 26 26. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
Thủ tục 27 27. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Thủ tục 28 28. Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Thủ tục 29 29. Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia
Thủ tục 30 30. Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia
Thủ tục 31 31. Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
Thủ tục 32 32. Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên
Thủ tục 33 33. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
Thủ tục 34 34. Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
Thủ tục 35 35. Phê duyệt liên kết giáo dục
Thủ tục 36 36. Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục
Thủ tục 37 37. Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục
Thủ tục 38 38. Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục 39 39. Chấm dứt hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục 40 40. Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài
Thủ tục 41 41. Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục 42 42. Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục 43 43. Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục 44 44. Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục 45 45. Đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên (đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc tỉnh quản lý)
Thủ tục 46 46. Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Thủ tục 47 47. Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục (trực thuộc quản lý cấp tỉnh)
Thủ tục 48 48. Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số
Thủ tục 49 49. Thủ tục thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục
Thủ tục 50 50. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm
Thủ tục 51 51. Thủ tục giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm)
Thủ tục 52 52. Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Thủ tục 53 53. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Thủ tục 54 54. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Thủ tục 55 55. Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục
Thủ tục 56 56. Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lậpphân hiệu trường trung cấp)
Thủ tục 57 57. Tiếp nhận học sinh người nước ngoài