Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản liên quan > Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) (40 văn bản)
Thủ tục 1 30/09/2020 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục
Thủ tục 2 30/09/2020 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục
Thủ tục 3 30/09/2020 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
Thủ tục 4 30/09/2020 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại
Thủ tục 5 30/09/2020 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
Thủ tục 6 30/09/2020 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục
Thủ tục 7 30/09/2020 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục
Thủ tục 8 30/09/2020 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại
Thủ tục 9 30/09/2020 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên
Thủ tục 10 30/09/2020 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên
Thủ tục 11 30/09/2020 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
Thủ tục 12 30/09/2020 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
Thủ tục 13 30/09/2020 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại
Thủ tục 14 30/09/2020 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
Thủ tục 15 30/09/2020 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc)
Thủ tục 16 30/09/2020 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông
Thủ tục 17 30/09/2020 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Thủ tục 18 30/09/2020 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Thủ tục 19 30/09/2020 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại
Thủ tục 20 30/09/2020 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Thủ tục 21 30/09/2020 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (cấp THPT)
Thủ tục 22 30/09/2020 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia
Thủ tục 23 30/09/2020 Công nhận trường trung học phổ thông, trung học phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
Thủ tục 24 30/09/2020 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học (cấp THPT)
Thủ tục 25 30/09/2020 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên (cấp THPT)
Thủ tục 26 30/09/2020 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục (cấp THPT)
Thủ tục 27 30/09/2020 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số
Thủ tục 28 30/09/2020 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục 29 30/09/2020 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục
Thủ tục 30 30/09/2020 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm
Thủ tục 31 30/09/2020 Giải thể trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm)
Thủ tục 32 30/09/2020 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Thủ tục 33 30/09/2020 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Thủ tục 34 30/09/2020 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Thủ tục 35 30/09/2020 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục
Thủ tục 36 30/09/2020 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp)
Thủ tục 37 30/09/2020 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục 38 30/09/2020 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục 39 30/09/2020 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
Thủ tục 40 30/09/2020 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học phổ thông