Năm học 2016-2017, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Căn cứ pháp lý (1 văn bản)
3410/QĐ-UBND 12/12/2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
Danh mục thủ tục hành chính (2 văn bản)
3410/QĐ-UBND 12/12/2016 Nội dung Bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
3410/QĐ-UBND 12/12/2016 Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (cấp tỉnh) (18 văn bản)
Thủ tục 1 1. Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông
Thủ tục 2 2. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông
Thủ tục 3 3. Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông
Thủ tục 4 4. Giải thể trường trung học phổ thông
Thủ tục 5 5. Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp
Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh (cấp tỉnh) (3 văn bản)
Thủ tục 45 45. Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
Thủ tục 46 46. Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Thủ tục 47 47. Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (cấp tỉnh) (3 văn bản)
Thủ tục 48 48. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Thủ tục 49 49. Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp
Thủ tục 50 50. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ