"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Căn cứ pháp lý (6 văn bản)
2893/QĐ-UBND 30/09/2020 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Bình Dương
2686/QĐ-UBND 17/09/2019 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã
2425/QĐ-UBND 28/08/2018 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
02/2017/TT-VPCP 31/10/2017 Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Danh mục thủ tục hành chính (4 văn bản)
2893/QĐ-UBND 30/09/2020 Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Bình Dương
2686/QĐ-UBND 17/09/2019 Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương
3410/QĐ-UBND 12/12/2016 Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
3410/QĐ-UBND 12/12/2016 Chi tiết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
Lĩnh vực Giáo dục Mầm non (Sở GDĐT) (2 văn bản)
Thủ tục 1 30/09/2020 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Thủ tục 2 30/09/2020 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Lĩnh vực Giáo dục Tiểu học (Sở GDĐT) (2 văn bản)
Thủ tục 1 30/09/2020 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Thủ tục 2 30/09/2020 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Lĩnh vực Giáo dục Trung học (Sở GDĐT) (3 văn bản)
Thủ tục 1 30/09/2020 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục (Bao gồm trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)
Thủ tục 2 30/09/2020 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia
Thủ tục 3 30/09/2020 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
Lĩnh vực Giáo dục Thường xuyên (Sở GDĐT) (3 văn bản)
Thủ tục 1 30/09/2020 Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên
Thủ tục 2 30/09/2020 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
Thủ tục 3 30/09/2020 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) (40 văn bản)
Thủ tục 1 30/09/2020 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục
Thủ tục 2 30/09/2020 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục
Thủ tục 3 30/09/2020 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
Thủ tục 4 30/09/2020 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại
Thủ tục 5 30/09/2020 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài (Sở GDĐT) (7 văn bản)
Thủ tục 1 30/09/2020 Phê duyệt liên kết giáo dục
Thủ tục 2 30/09/2020 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục
Thủ tục 3 30/09/2020 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết
Thủ tục 4 30/09/2020 Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục 5 30/09/2020 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh (Sở GDĐT) (3 văn bản)
Thủ tục 1 30/09/2020 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
Thủ tục 2 30/09/2020 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
Thủ tục 3 30/09/2020 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia
Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (Sở GDĐT) (3 văn bản)
Thủ tục 1 30/09/2020 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Thủ tục 2 30/09/2020 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp
Thủ tục 3 30/09/2020 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo (Sở GDĐT) (2 văn bản)
Thủ tục 1 30/09/2020 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú
Thủ tục 2 30/09/2020 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân
Lĩnh vực CSVC và thiết bị trường học (Sở GDĐT) (1 văn bản)
Thủ tục 1 30/09/2020 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (UBND huyện) (30 văn bản)
Thủ tục 1 30/09/2020 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
Thủ tục 2 30/09/2020 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Thủ tục 3 30/09/2020 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
Thủ tục 4 30/09/2020 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
Thủ tục 5 30/09/2020 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
Lĩnh vực Giáo dục Thường xuyên (UBND huyện) (1 văn bản)
Thủ tục 1 30/09/2020 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã
Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (UBND huyện) (2 văn bản)
Thủ tục 2 30/09/2020 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Thủ tục 1 30/09/2020 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo (UBND huyện) (2 văn bản)
Thủ tục 2 30/09/2020 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân
Thủ tục 1 30/09/2020 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (UBND xã) (5 văn bản)
Thủ tục 1 30/09/2020 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Thủ tục 2 30/09/2020 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Thủ tục 3 30/09/2020 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Thủ tục 4 30/09/2020 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Thủ tục 5 30/09/2020 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
Lĩnh vực Giáo dục Mầm non (UBND xã) (1 văn bản)
Thủ tục 1 30/09/2020 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)