Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Văn bản
Hướng dẫn và quy định về công tác Thi đua - Khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1681/SGDĐT-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 10 năm 2010
V/v Hướng dẫn và quy định về công tác Thi đua - Khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
 
 
Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường Trung học Phổ thông;
- Các trường Trung cấp Chuyên nghiệp;
- Các Trung tâm Giáo dục trực thuộc.
 
Căn cứ Luật Thi đua – Khen thưởng ( 2003) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng ( 2005);
Thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về “Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng”;
Nhằm kiện toàn về công tác Thi đua – Khen thưởng, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua Bộ Giáo dục- Đào tạo đã phát động;
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương ban hành Hướng dẫn và quy định về công tác Thi đua – Khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo kể từ năm học 2010-2011 và các năm học tiếp theo như sau:
A- NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG:
I- Khái niệm :
- Thi đua: là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được những thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
- Danh hiệu thi đua: là hình thức ghi nhận biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua
- Khen thưởng: là việc biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua
II- Nguyên tắc :
1- Nguyên tắc thi đua:
- Tự nguyện, tự giác, công khai
- Đoàn kết, hợp tác cùng phát triển.
2- Nguyên tắc khen thưởng:
- Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;
- Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng;
- Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;
- Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.
3- Tính chất của công tác Thi đua-Khen thưởng:
Thực hiện công tác Thi đua-Khen thưởng theo tính chất: bình bầu, suy tôn nhằm đảm bảo ý nghĩa của công tác thi đua. Các trường hợp chọn xét phải là các cá nhân, tập thể đạt được thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất; được các thành viên trong đơn vị và trong ngành công nhận là các tấm gương tiêu biểu.
 Tránh việc khen thưởng mang tính chất động viên, tràn lan, làm mất ý nghĩa công tác Thi đua-Khen thưởng trong ngành.
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- UBND tỉnh Bình Dương;
- Ban TĐ-KT tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Ban Giám Đốc;
- Các phòng; ban thuộc sở GD&ĐT;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các phòng Giáo dục- Đào tạo;
- Lưu VT, VP, Ng.70.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Chi tiết
Ghi chú  1681/SGDĐT-VP 
Ngày ban hành  18/10/2010 
Người ký  Giám đốc Dương Thế Phương 
Cơ quan ban hành  Sở Giáo dục và Đào tạo 

Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Trở lại   Lên đầu